MENÜ

Fen Bilimleri

FİZİK

Okulumuzda Fizik derslerimizde günlük yaşam ile ünitelerimiz arasında ilişkiler kurmaya, olaylara bilimsel bakış açısıyla bakabilme, özgün yorumlar getirebilme becerilerinin gelişimine, proje tabanlı ve etkinlik odaklı ders ortamları hazırlamaya özen gösteriyoruz. Her bilginin yüzeysel değil derinlemesine kavranmasını sağlamaya dönük bir kurgu üzerinde ilerliyoruz. Farklı dersler, konular ve sınıflar arası planlanmış geçişler yaparak ve bağlar kurarak öğrencilerimizin anlatılmakta olan konu parçasının bütün içindeki yerini görmelerini sağlama gayreti içinde oluyoruz. Öğretim ortamlarımızı görsel, işitsel ve dokunsal aktivitelerle zenginleştirme, mevcut kazanımı çok yönden irdeleyip kavramsal öğrenmeyi sağlayacak bir yaklaşımla planlıyoruz. Deneyler, geziler ve proje çalışmaları ile öğrencilerimiz araştırma becerilerini geliştiriyor, ezbercilikten uzaklaşıyor, gözlemler yoluyla keşfeden, bilgiye erişip ulaştığı sonuçları analiz edebilen üretken bireyler haline geliyorlar. Her sınav sonrası öğrencilerimizdeki öğrenme eksiklerini belirleyip buna yönelik tedbirleri alıyor ve gerekiyorsa takviye çalışmaları planlıyoruz. 11. Sınıftan itibaren başlattığımız üniversite hazırlık sürecini 12.sınıfta yoğunlaştırıyor öğrencilerimizin bireysel eksikliklerini belirleyip gideriyoruz. Eğitimde kullanılmaya elverişli yazılım ve uygulamaları belirleyip bunlardan yararlanıyoruz. Alanında otorite sayılabilecek seçkin şahsiyetlerle öğrencilerimizi bir araya getirerek onların ufuklarını açacak modellerle birebir muhatap olmalarını sağlıyoruz.

Okulumuzdaki her öğretmende olduğu gibi Fen Bilimleri Zümresi öğretmenleri olarak da öğretmen olmanın yanında aynı zamanda bir öğrenci olma şuuru içerisinde kendini tekrardan uzak bir gelişim içindeyiz. Bu nedenle alanımızla ilgili eğitimler almaya ve bu eğitimlerin sonuçlarını okulumuza yansıtma gayreti içindeyiz.

Genel Hedeflerimiz

Öğrencilerimiz,

 • Fizik biliminin temel kavram, ilke ve becerilerini kazanır, bu bilgi ve becerileri öğrenmenin ötesinde diğer alanlara transfer eder ve ilişkiler kurar.
 • Fizik dersinin içerdiği formül ve kavramları birden bire önüne çıkan ve sorgusuz kabul etmesi gereken modeller olarak kabul etmeyip, ispata ve iknaya dayalı olarak öğrenir.
 • Fizik bilimindeki gelişmeleri ve beklenmedik sıçramaları fark eder ve nedenleri üzerine yorum yapar.
 • Bilimsel bilginin mutlak doğru olmadığını, belirli sınırlar içerisinde geçerliliklerini koruduklarını ve çoğu defa zamansal olabildiğini örnekleriyle kavrar.
 • Gözlem, deney ve araştırma yaparak, ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak yorumlar.
 • Fizik dersinde öğrendiklerini günlük hayatta karşılaştığı olayları açıklamak da kullanır.

KİMYA

Ortaöğretimde verilen kimya dersinin amacı, kimya bilimini, tarihsel gelişimi ve sebep-sonuç ilişkileriyle tanıtarak, öğrencilerde kariyer bilinci açısından farkındalık oluşturmak; kimyanın sembolik dilini öğrencilere kazandırmak, kimyanın hayatın içinde bir ders olduğunu hayattan da örnekler vererek öğrencilerin bilinç edinmelerini sağlayarak, çevreye duyarlı, araştırmacı, eleştiren öğrenciler yetiştirmektir. Kimya bölümü olarak, fen alanında ilgili ve yetenekli öğrencileri zenginleştirilmiş müfredatla her alanda kendilerinde fark yaratacak kaliteli ve araştırmacı bir eğitim sunmaktayız. Ayrıca 11. Ve 12. Sınıf düzeyindeki öğrencilerimizle hafta sonu ve hafta içi YGS-LYS çalışmaları yapmaktayız. Yaptığımız deneysel çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin neden-sonuç ilişkisi kurarak analitik düşünce becerisi kazanmalarını sağlamaktayız.

Genel Hedeflerimiz

Öğrenciler,

 • Kimya biliminin temel kavram, ilke ve becerilerini kazanır, bu bilgi ve becerilerini gündelik hayatta, sağlık alanında, çevre sorunlarıyla ilgili olayları açıklamada kullanır.
 • Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini anlayarak, kimyasal teknolojileri de kullanarak bunları toplum, çevre ve hayat kalitesi açısından değerlendirir.
 • Bilimsel bilginin mutlak doğru olmadığını, fakat geçerli olduğu dönemde gerçeğe en yakın bilgi olduğunu fark eder.
 • Gözlem, deney ve araştırma yaparak, ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak yorumlar.
 • Kimya dersinde öğrendiklerini günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmede kullanır.

BİYOLOJİ

Okulumuzda Biyoloji derslerimizde öğrencilerimizden; Bugünün gençliği, yarının yetişkinleri olarak;  biyolojik sorunları ve canlı varlığını çok iyi etüt edebilmelerini, günlük biyolojik problemlerle pratik bir şekilde baş edilebilmelerini, kendi vücudu ile ilgili sağlığı açısından gerekli bilgileri anlayıp algılayabilmelerini, ayrıca doğaya ilgi ve sevgi duymalarını,  doğal bir yaşam sürdürme gayretinde olma bilincini kazanmalarını hedefliyoruz.

Doğayı ve canlıları seven onlara değer veren, insanların sağlığına da dikkat etme ihtiyacı duyar. Öğrencilerimizden canlılara karşı saygılı olma ve sevgi duyma davranışları geliştirmelerini bekliyoruz.

Genel Hedeflerimiz

 • Biyoloji Fen bilimleri içinde en fazla gelişen ve ilerleme kaydeden bir bilimdir. Bu gelişme daha da artan bir şekilde devam edecektir.  Bu nedenle eğer bilimsel bir ders planlamasından söz edilecekse, biyoloji dersi en fazla zaman ayrılması gereken derslerden biridir. Çünkü “biyolojik tekniğin” ulaştığı bugünkü basamak, gerek “gen teknolojisi ve gerekse “ekolojideki konular, insanlığı içinde bulunduğu durumdan kurtaracak boyutlardadır.
 • Biyoloji dersinde öğrencilerimizin kişisel yetenekleri çerçevesinde, onlara insanın oluşumundan ölümüne kadar cereyan eden biyolojik ve kültürel konuların öğretilmesi, çok yönlü yetişmeleri ve iyi bir karakter kazanmalarını sağlanacaktır.
 • Biyoloji dersi öğrencilerimizin yaşadığı ortamdaki konumunun belirlenmesinde ona yardımcı olacak, doğaya karşı bilinçli, yardımsever ve kendi varoluşunun gereği yapıcı olmasını sağlayacaktır.
 • Biyoloji dersinde doğa ile ilgili temel bilgi ve görüşleri vererek öğrencilerimizin algılama, düşünme ve yardımlaşma kabiliyetlerini geliştirir. Gözlenen obje ve olayları doğru algılama, isimlendirme, düzenleme ve yorumlama gibi durumların öğrenciye öğretilmesi biyoloji dersinin en önemli amaçlarındandır

Fen Bilimleri Laboratuvar Çalışmaları

Fen Bilimleri konularının kavranmasında laboratuvar çalışmalarının önemli çok büyüktür. Deney yapmadan Fen Bilimlerinin gerçek anlamda öğrenilmesi oldukça güçtür. Laboratuvar çalışmalarıyla öğrencilerimizin Fen Bilimlerin temel ilkelerini keyif alarak öğrenmeleri ve adeta formüllere temas etmeleri amaçlanmaktadır.

İyi bir laboratuvar deneyimi ile öğrencilerimizin;

 • Bilimsel yöntemi uygulayarak öğrenmelerini,
 • Edindikleri bilgileri sınama yeteneği edinmelerini,
 • İlgili konu parçasına dair çok yönlü bakış açısına sahip olmalarını,
 • Ölçme araç gereçlerini gerektiği gibi kullanmalarını, ulaştıkları verileri grafik ve tablolarla ifade etmelerini,
 • Sonuçları yorumlayıp raporlama becerisi kazanmalarını hedefliyoruz.
2018 Lise Kayıt Kabul bilgileri için tıklayın Kayıt Başvuru Formu için tıklayın Kayıt Yenileme Randevu Sistemi için tıklayın