MENÜ

Proje Hazırlama

PROJE HAZIRLAMA DERSİNİN AMACI

ALKEV Anadolu ve Fen Lisesinde verilen Proje Hazırlama Dersinin genel amacı öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Proje hazırlama dersi, öğrencilerimizin bilimin hayattaki önemini kavramalarına ve derslerinize daha yüksek motivasyonla devam etmelerine yardımcı olur. Belirledikleri konularda kendi keşiflerini yapma olanağı sunar. Hazırlayacakları projeler aracılığı ile derslerden, kitaplardan ve laboratuvar uygulamalarından öğrendiklerini pekiştirirler. Proje çalışmalarına katılarak henüz öğrenciyken, bilimsel alanda yapabileceklerinin farkına varabilir, başarılı bir bilim kariyerinin kapılarını aralayabilirler. Böylece gelecekleri için daha doğru seçimler yapabilir ve yeni alternatifler üretebilirler.

PROJE HAZIRLAMA DERSİNİN HEDEFLERİ

Proje hazırlama dersi ile çevresine bilimsel bir gözle bakabilen, kendi yeteneklerinizin farkına varan, yeni beceriler geliştirebilen ve merak ettiği konular hakkında bilgi sahibi olan bireyler yetiştirmek temel hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda milli eğitim müfredatına bağlı olarak yeniden yapılandırıp, kendi oluşturduğumuz müfredatta yer alan kazanımların eksiksiz verilmesi hedeflenmektedir.

Kazanımları aktarırken amaç sadece teorik bilgilere hakim olan öğrenciler yetiştirmek değil, aynı zamanda her basamakta pratik uygulamalarla tüm öğrencilerin eleştirel düşünce metotlarını kullanarak, bilim adamı gibi soru sorup cevap vererek, kendi dünyalarının usta araştırmacıları olmalarını sağlamaktır.

Bu nedenle geliştirdiğimiz “Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programının” temelleri proje hazırlama aşamaları ile ilgili uygulama gerektiren, araştırma becerileri, rapor hazırlama becerileri ve sunum becerileri üzerine kurulmuştur.

Proje hazırlama dersi ile öğrencilerimiz proje hazırlama aşamalarını öğrenmenin yanında akademik hayatları boyunca ve hatta iş hayatlarında kullanabilecekleri araştırma becerileri, bilimsel makaleleri okuma becerileri, rapor hazırlama becerileri ve sunum becerileri kazanmaktadır.

Tüm bu çalışmalar yapılırken üç temel becerinin öğrencilerimizde oluşmasını hedeflemektedir.

Bunlar;

 • Zaman yönetimi ve planlama becerileri
 • Bilgiye ulaşma yolları ve bilgiyi kullanma becerileri
 • Akademik dürüstlüktür.

Öğrencilerin hazırlık sınıfında Proje Hazırlama Dersinde yapılan çalışmalarla bu esasları uygulama yaparak kavramaları sağlanmaktadır. Sonraki okul hayatları boyunca tüm derslerde verilen uzun ve kısa süreli ödevler, DAP ödevleri, proje çalışmaları ile öğrencilerimizin hazırlık sınıfında öğrendikleri bu esasları, becerileri hayatlarına geçirmeleri amaçlanmaktadır.

Proje Hazırlama dersi, bir problemi çözmeye yönelik olarak yürütülen, araştırma gerektiren ve sonunda bir ürün ortaya konulan basamaklardan oluşan sistemli çalışmalar olarak kurgulanmıştır. Bu çalışmalarda en önemli faktör Bilimsel Yöntemi esas alan bir anlayışta olmaktır.

Öğrencilerin bu hedeflere ulaşabilmeleri için okulumuz proje hazırlama dersi müfredatını oluşturan 12 aşamayı tamamlamaları gerekmektedir.

1. AŞAMA: Bilimsel Araştırmanın Temel Prensipleri

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Proje tanımını yapabilmek ve kavramın mantığını anlayabilmek
 • İnovatik düşünmenin önemi kavrayabilmek
 • Proje hazırlama formasyon eğitiminin önemini kavrayabilmek
 • Bilimsel çalışma yöntemi kavrayabilmek

2. AŞAMA: Bilimsel Araştırmanın Temel Güçlükleri

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Verilen bir araştırma konusu üzerinden araştırma yapmanın temel güçlüklerini kavrayabilmek
 • Bir aylık ödev yapma sürecinde kabaca araştırma yapma ve makale yazım kurallarını kavrayabilmek
 • Bu süreç öğrencilere formasyon eğitimini tamamlamadan bilimsel araştırma yapmanın güçlüklerini göstermeyi amaçlamaktadır.

3. AŞAMA: Bilimsel Araştırmanın Temelleri

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Araştırma yapılacak alanı belirlemenin önemini kavrayabilmek
 • Grup çalışmasının önemini kavrayabilmek

4. AŞAMA: Proje Fikrinin Oluşturulması

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Proje konusu belirleme çalışmaları yapabilmek
 • Belirlenen konudan proje amacı yazabilmek
 • Proje hazırlama takvimi oluşturabilmek
 • Zaman yönetimi ve planlama becerileri geliştirmek

5. AŞAMA: Araştırma Problemini Tanımlama

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Araştırmanın gerçekleştirile bilirliğini ve uygunluğunu kontrol edebilmek
 • Araştırma konularını sınırlandırabilmek
 • Bir araştırma problemi belirleyebilmek
 • Belirlenen konulardan ilgi ve merak doğrultusunda problem sorusu ve alt problem soruları oluşturabilmek

6. AŞAMA: Literatür Tarama ve Araştırma Yapmak

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Konu ile ilgili literatür tarama ve araştırma yapma becerisi kazanmak
 • Makale okuma ve anlama becerisi geliştirmek
 • Akademik dürüstlük ilkeleri gereğince alıntı yapabilme, referans gösterebilmek
 • Kaynakça oluşturabilmek
 • Anahtar kelimeler çıkarabilmek

7. AŞAMA: Literatür Tarama Alt Basamakları Oluşturmak

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Araştırma problemine ilişkin detayları oluşturma becerileri kazanmak
 • Araştırma probleminin önemini belirtebilmek
 • Araştırma problemi sayıltıları, sınırlılıkları, tanımlarını belirleyebilmek
 • Araştırmanın amacına uygun hipotez geliştirebilmek
 • Amaç, değişkenler ve hipotezin kontrol edebilmek

8. AŞAMA: Yöntemin (Materyal ve Metot) Belirlenmesi

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Kullanılacak yöntemi (materyal ve metot) belirleyebilmek
 • Anket, röportaj, deney (gerekiyorsa) yapabilme becerileri kazanmak
 • Verilerin sağlıklı bir şekilde toplanma ve kaydedebilme becerileri kazanmak

9. AŞAMA: Bulgular, Sonuç – Tartışma, Öneriler Yazma

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Verilerle ilgili analiz yapabilmek, tablo ve grafik oluşturabilmek
 • Araştırma verilerine dayalı sonuç, tartışma ve öneri yazabilmek

10. AŞAMA: Araştırmanın Raporlaştırılması

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Kapak, içindekiler, amaç, literatür tarama, yöntem, bulgu, sonuç, kaynakça, resimler, tablo, grafik ve eklerin olduğu tüm çalışmaların usulüne uygun şekilde rapor haline getirmek
 • Bilimsel etik ve intihalin önemi kavramak

11. AŞAMA: Ürün Değerlendirme (Poster ve Sunum Çalışmaları)

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Araştırmayı tam olarak yansıtabilecek bir poster hazırlayabilmek
 • Sunum becerileri kazanmak
 • Araştırmayı tam olarak yansıtabilecek bir sunum yapabilmek

12. AŞAMA: Ürün Değerlendirme (Proje Yarışması)

Bu aşamada öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel kazanımlar aşağıdaki gibidir:

 • Topluluk karşısında sunum yapabilme becerileri kazanmak
 • Hazırlanılan konuda savunma yapma becerileri kazanmak