MENÜ

Eğitim Öğretim

ALKEV Özel İlkokulunda etkili ve heyecan verici farklılaştırılmış sınıflarda, öğrencilerin öğrenme haritaları ve hazır bulunuşluk düzeyleri baz alınarak esnek zamanlı planlanmış eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleşmektedir. Akademik hayata ilk adımlarını atan öğrencilerimizin derslere karşı olumlu tutum geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ilkokulumuzda bilginin ezberletildiği yaşantılar yerine; bilgi ve becerilerin harmanlanarak öğrencinin aktif halde bilgiyi zihninde yapılandırmasını destekleyen bir öğrenme iklimi oluşturulmaktadır.

Haftada 4 saat olarak planlanan Hayat Bilgisi derslerimizde; öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip olabilmeleri için, öğrendikleri konu ile ilgili çok boyutlu ilişkiler kurabileceği, merak güdülerini tatmin edebilecekleri ve daha geniş bir dünyaya açılmalarına olanak sağlayan etkinler hayata geçirilmektedir.

Matematik derslerimiz haftada 5 saat olarak düzenlenmiştir. Zengin ve geniş bir müfredat dâhilinde oluşturulmuş ders planlamaları ile geliştirilmiş materyal ve etkinlikler kullanılarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal gelişimleri sağlanmaktadır. Geleneksel sınıflardan farklı olarak matematik dersliğinde yapılan derslerimizde içerik, ürün ve süreç ulusal ve uluslararası yöntem tekniklerle farklılaştırılmaktadır. Matematiğin hayatın içindeki yeri öğrenciler tarafından fark edilerek, ders kazanımları analiz-sentez ve ürün ortaya konulması ile içselleştirilmektedir.

Okulumuzda öğretimi planlama sürecinde üç temel çerçeve kullanılır. Bunlardan ilki olan Tasarım Yoluyla Anlama (UbD); geriye dönük tasarım yaklaşımına dayalı, derin öğrenme ve transferi odağına alan bir planlama çerçevesidir. UbD sayesinde tüm öğrenciler için etkili ve aktif öğrenme yaşantıları garanti altına alınır.

İkinci temel çerçeve ise “Bireysel farklılıklar istisna değil normdur.” ilkesini savunan Öğrenmede Evrensel Tasarım (UDL) programıdır. Öğretme ve öğrenmeye yönelik bu yaklaşım, eğitimde standartlaşmayı değil farklılaştırmayı amaçlayarak her öğrencinin farklılıklarına yönelik alternatifler geliştirir. Öğrencilere seçim fırsatı sağlar; öğretimde içeriği, süreci ve öğrenme ürünlerini çeşitlendirir. Farklı öğretim yöntemleriyle öğrenmenin önündeki engelleri kaldırarak her öğrencinin öğrenme düzeyini en üst düzeye çıkarır.

Üçüncü çerçeve ise PASS Teorisi- Düşünme Becerileri Eğitim Modeli’dir. Öğrencilerin zihinsel öğrenme süreci özellikleri dikkate alınarak planlanan derslerde SCAMPER, 6 Şapka, Aşamalı Yapılandırma, Öğrenme Merkezleri, İstasyonlar, Öğrenme Günlükleri, Yaratıcı Okuma gibi farklılaştırılmış pek çok yöntem ve teknikle erken dönemden başlayarak anadilinin olanaklarını ve gücünü kavratmaya dayalı eğitsel süreçlerin yanı sıra dil becerisinin gelişmesi için de eleştirel okuma, düşünme ve yazma çalışmalarına yer verilmektedir.  Okuma kültürü edinmiş, iyi bir anlatıcı, iyi bir konuşmacı ve iyi bir araştırmacı olma fırsatı öğrencilerimize zengin öğrenme ortamlarında sunulmaktadır.

ALKEV Özel İlkokulu sınıflarında öğrencilerin bilinmeyeni bilinene bağlama yolculuğunda öğretmenlerimiz pozitif enerjileri ve mizahlarıyla zengin deneyimler kazandıran birer rehber konumundadırlar. Öğretmenlerimiz her öğrencinin hazır bulunuşluk durumuna saygı göstererek, gelişimlerini destekler, öğrencilerine keşfetme olanakları sağlayan eşit orandaki ilgi çekici, önemli ve güdüleyici görevler yapılandırırlar. Öğretmen ve öğrenciler öğrenmede iş birliği içerisindedirler.

İlkokulumuzda ölçme-değerlendirme ve öğretim ayrılmaz bir bütündür. Süreç ya da sonuç odaklı ölçme-değerlendirmeler ile gelişimleri yakından izlenen öğrencilerimizin, tam öğrenmeye ulaşabilmeleri için her türlü destek ölçme-değerlendirme birimimiz tarafından özel olarak verilmektedir.