MENÜ

İdari Birimler

Muhasebe Birimi

Derya Arslan – Muhasebe Müdürü ve SM Mali Müşavir
Muhasebe birimi olarak kurumun ticari ve finansal faaliyetlerinin, yasal mevzuata ve muhasebe ilkelerine uygun şekilde kayıt altına alınması, mali tabloların hazırlanıp üst yönetime ya da kurumlara sunulması, kuruma ait SGK, vergi, kredi ve cari süreçlerin kontrolü, mutabakat, ödeme ve takibinin yapılması ile diğer rutin mali raporların hazırlanması. Öğrenci ile ilgili tüm finansal süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Birimi

Gizem Süalp – İnsan Kaynakları Müdürü
İnsan Kaynakları birimi olarak başlıca görev ve sorumluluğumuz; üstün kalitede iş gücünü kuruma kazandırmak, kuruma adaptasyon sürecini yönetmek ve çalışanların aidiyet duygularının geliştirilmesini sağlamaktır. Sürekli yeni yöntem ve araçlar geliştirerek çalışanlara sağlanan fayda programlarının yönetimi, çalışanların geliştirilmesi ve eğitilmesi, performans yönetimi, çalışanlar için sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanması, kurumun temel değerlerinin ve kültürünün korunması, çalışan motivasyonunun sağlanması, kurumun hedeflerine yönelik planlama yapmak ve iş gücünün daha etkin kullanımı konusunda çalışmalar yürütmek, ücret ve diğer yan hakların adil bir şekilde gerçekleşmesi ve bu konularda şeffaflığın sağlanması görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

Bilgi Sistemleri Birimi

Hasan Kara – Bilgi Sistemleri Müdürü
Kurum genelinde akademik ve idari birimlerce talep edilen bilişim tabanlı projelerin, teknolojik donanımların ve dış kaynaklı ya da in-house oluşturulan yazılımların yönetimini sağlamak başta olmak üzere, karmaşık teknik donanım veya yazılım problemlerini içeren kriz durumlarını yönetmek ve önlemek için gerekli adımları atmak ve en yeni teknolojileri takip ederek sistemlerin güncel tutulmasını sağlamak birimimizin temel varlık sebebidir. Bunun yanı sıra kurumun kalite standartları ve stratejik planlama ile ilgili organizasyonel politikalarına katkıda bulunmak, düzenli olarak üst yönetime faaliyet raporları hazırlayıp sunmak da görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Selami Turan – İş Güvenliği Uzmanı
İş yeri sağlığı ve güvenliği birimi, iş yerlerinde bulunan kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da kabul edilebilir risk seviyesine indirgemek için planlamalar yapmak, ayrıca sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;
a) İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak Yönetimin onayına sunulmasından,
b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılmasından,
d) Kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılmasından,
e) Yılık çalışma planı, yılık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,
f) Çalışanların yürüttüğü işler, iş yerinde Risk Analizi Ekibi ile ve çalışanların katılımı ile yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, iş yerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludur.

Sağlık Birimi

Okul Sağlığı Hizmetleri öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi gibi çalışmalar yapar. Okul Sağlığı Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hâlinde olmalarını hedefler. Okulumuzda; okul sağlık birimi çatısı altında, her kademede olmak üzere, yeterli donanıma sahip 3 adet revirimiz bulunmaktadır.

Kurumsal İletişim

Yeliz Yalın – Kurumsal İletişim Koordinatörü
ALKEV Özel Okulları içerisinde başta kurum içi ve kurum dışı olmak üzere iletişim faaliyetlerini organize edilmesi, kurumsal kimlik ve kurumsal etkinlik çalışmalarının, basın, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi sorumlulukları arasındadır.

Satın Alma Hizmetleri

Serhat İleri – Satın Alma Müdürü
Kurum genelinde akademik ve idari birimlerden gelen satın alma taleplerini Genel Müdür onayından sonra hem kalite hem de fiyata uygun olarak satın alınmasını sağlamak, kıyafet ve yemek hizmetini sağlayan alt taşeron firma faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılması yönünde çalışmalar yapmak, satın alma üzerine teklif almak, satın alma sağlanabilecek muhtemel tedarikçileri belirlemek ve istatistik çalışmalar yapmak görevlerimiz arasındadır.

İç Hizmetler Birimi

Hakan Keskin – İç Hizmetler Sorumlusu
Kampüs alanının akademik ve idari bölümlerinin temiz, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermek üzere hazır hâlde bulundurulması bakımından gerekli iş ve işlemlerin belirlenen standartlara uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Bahçıvan, Şoför, Güvenlik, Temizlik ve Teknik Personelinin çalışmalarını koordine ederek kalite standartları doğrultusunda yürütmek görev ve sorumluluklarımız arasındadır.