MENÜ

İdari Birimler

İşletme Birimi

Necati Yiğit – İşletme Müdürü

İşletme birimi olarak kurumun güvenliğini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında olası tehlike ve riskleri belirleyerek gerekli tedbirleri almak, kurumda yemek ve servis hizmetini sağlayan alt taşeron firma faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılması yönünde çalışmalar yaparak kurumun her türlü bakım ve onarım ile temizlik hizmetinin kalite standartları doğrultusunda yürütmek, kurumun geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması için stratejik planlamalara katkı sağlamak temel sorumluluğumuzdur.

Muhasebe Birimi

Derya Arslan – Muhasebe Müdürü

Muhasebe birimi olarak, kurumun ticari ve finansal faaliyetlerin, yasal mevzuata ve muhasebe ilkelerine uygun şekilde kayıt altına alınması, mali tabloların hazırlanıp üst yönetime ya da kurumlara sunulması, kuruma ait SGK, vergi, kredi ve cari süreçlerin kontrolü, mutabakat, ödeme ve takibinin yapılması ile diğer rutin mali raporların hazırlanması. Öğrenci ile ilgili tüm finansal süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Birimi

Gizem Süalp – İnsan Kaynakları Müdürü

İnsan Kaynakları birimi olarak başlıca görev ve sorumluluğumuz; üstün kalitede iş gücünü kuruma kazandırmak, kuruma adaptasyon sürecini yönetmek ve çalışanların aidiyet duygularının geliştirilmesini sağlamakla birlikte tüm çalışanların performanslarını ödüllendirmek için, İK olarak sürekli yeni yöntem ve araçlar geliştirerek çalışanlara sağlanan fayda programlarının yönetimi, çalışanların geliştirilmesi ve eğitilmesi, performans yönetimi, çalışanlar için sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanması, kurumun temel değerlerinin ve kültürünün korunması, çalışan motivasyonunun sağlanması, kurumun hedeflerine yönelik planlama yapmak ve iş gücünün daha etkin kullanımı konusunda çalışmalar yürütmek, ücret ve diğer yan hakların adil bir şekilde gerçekleşmesi ve bu konularda şeffaflığın sağlanmasıdır.

Bilgi Sistemleri

Hasan Kara – Bilgi Sistemleri Müdürü

Kurum genelinde akademik ve idari birimlerce talep edilen bilişim tabanlı projelerin, teknolojik donanımların ve dış kaynaklı ya da in-house oluşturulan yazılımların yönetimini sağlamak başta olmak üzere, karmaşık teknik donanım veya yazılım problemlerini içeren kriz durumlarını yönetmek ve önlemek için gerekli adımları atmak ve en yeni teknolojileri takip ederek sistemlerin güncel tutulmasını sağlamak birimimizin temel varlık sebebidir. Bunun yanı sıra kurumun kalite standartları ve stratejik planlama ile ilgili organizasyonel politikalarına katkıda bulunmak, düzenli olarak üst yönetime faaliyet raporları hazırlamak ve sunmak da görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

Sağlık Hizmetleri Birimi

Dr. Emine Nergiz Bozlar – Okul Doktoru

Okul Sağlık Hizmetleri; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan çalışmaların tümüdür. Okul Sağlığı öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmalarını hedefler.