MENÜ

İlkokul Kütüphanesi

Kütüphanemiz; 2010 yılında Sn. Bülent Eczacıbaşı ve Sn. Faruk Eczacıbaşı tarafından, anneleri Sn. Beyhan Eczacıbaşı anısına oluşturulmuştur. Beyhan Eczacıbaşı, 09 Ağustos 2004 yılında aramızdan ayrılmıştır. Beyhan Eczacıbaşı ve ailesi Türkiye’de eğitim projelerinin birçoğunda aktif yer alarak gerek kuruculuğunu üstlenmiş gerekse yenilikçi katkılarını eksik etmemişlerdir.

Fransız devlet adamı Jules Ferry’nin, “Okul için her şeyi yapabilirsiniz, eğer okulun bir kitaplığı yoksa hiçbir şey yapmamış olursunuz.” sözü kütüphanelerin olmazsa olmaz bir yapı olduğunu göstermektedir. 16 Şubat 2011 tarihinde açılışı yapılan İlkokul Beyhan Eczacıbaşı Kütüphanesi, akademik hayatın ayrılmaz bir parçası olmuştur.

İlk ve Ortaokul Kütüphanesi

Kütüphanemiz, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği merkezi bir noktadır. Modern ve çağdaş bir eğitim kurumunun ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde, kütüphane standartlarına uygun olarak bir mimar tarafından tasarımı yapılmıştır. Nitelikli yayınlardan oluşan ve fonksiyonel bir yapıya sahip kütüphanemizde, Anaokulu ve İlkokul dermesi ayrı bölümlerde yer almaktadır. Minderlerin bulunduğu masal köşesi ve prezantasyon alanı, boylara uygun mobilyalar, ses ve ışık sistemi bulunmaktadır. Bilgisayarlar, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon, panolar, sergilikler, görseller kütüphane donanımı arasında yer alır.

Güncel kitaplar, dergiler, belgesel ve çizgi film VCD/DVD’leri, referans kaynaklar, özellikle sosyal dersler ve fen-teknoloji dersleri öğretmenleri için derslerde kullanmak üzere yardımcı kaynaklar olarak kütüphanede yer almaktadır.

Kütüphanemizdeki kaynaklar, “Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları” esas alınarak, “Dewey Onlu Sınıflama Sistemi” ile düzenlenerek, açık raf sistemiyle hizmet vermektedir. Kullanıcılarımız, dijital ortama aktarılan kaynaklara, “YORDAM Kütüphane Otomasyon Programı”ndan çevrim içi erişim sağlayabilmektedir.

Okul kütüphanesi, okulun açık olduğu gün ve saatler arasında kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Akademik Hedefler

 • Okul müfredatı, okulun haritasıdır. Aynı zamanda dinamik bir yapıdır. Müfredat birçok alanın aktif olarak kullanımını zorunlu kılar. Bu alanların en önemlisi kütüphanedir.
 • Kütüphane, okul hayatının tam ortasında yer alan bir yapıdır. Okul müfredatı kütüphaneye entegre edilerek sınıf ortamının dışında da öğrenme alanı oluşturulmuştur. Farklı kaynaklardan yapılan araştırmalar, aktiviteler kütüphane kavramında farkındalık yaratmıştır. Bu farkındalık, bireyin okul öncesinden başlamak üzere “yaşam boyu sürecek öğrenme” sürecine temel teşkil etmektedir.
 • Kalitenin sağlanması için eğitim programları, küçük yaşlardan itibaren başlayarak yaşam boyu eğitime hazır, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgi okuryazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tek kaynağa ve ezbere dayalı bilgi artık yerini çok kaynaklı bilgiye bırakmıştır.
 • Kütüphane, bilgi üretim merkezidir. Akademik alanda yalnız kitapların bulunduğu bir yer değil, bir sosyal paylaşım alanıdır. Bilgi okuryazarlığı eğitimi, filmler, prezantasyonlar, sergiler, kısa dramalar, internet üzerinden bilgi yarışmaları gibi uygulamalar yapılmaktadır.
 • Kütüphane, danışma ve öğretim merkezidir. Yeni çıkan yayınlar, kitapların ve referans kaynakların seviyeleri hakkında bilgi verilmektedir. Kitapların ödünç verilmesi, istatistik çalışmaları, sınıf ortamında, kitap ile ilgili çalışmaların ve sohbetlerin oluşturulması ve uygulanabilirliği takip edilmektedir.
 • Kütüphanelerin ve özellikle kütüphane uzmanlarının, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamak, koleksiyon oluşturmak ve geliştirmek, bilgi hizmetleri tasarlamak ve sunmak, kullanıcı (bilgi okuryazarlığı) eğitim programları düzenlemek gibi sorumlulukları vardır.
 • Kütüphane uzmanı ya da öğretmeni; bilgi kaynaklarına yönlendirme, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmada rehberlik yaparlar.

Koleksiyon / e-Koleksiyon

Anaokulu ve İlköğretim kütüphanelerinin toplam koleksiyonlarında 10 bini aşkın Türkçe, Almanca ve İngilizce kaynak bulunmaktadır.

Basılı yayınlar; güncel kitaplar, referans kitaplar, dergiler, elektronik kaynaklar; videolar, VCD’ler, DVD’ler, CD-ROM’lar, belgesel ve çizgi film VCD / DVD’leri, referans kaynaklar, özellikle sosyal dersler ve fen-teknoloji dersleri öğretmenleri için derslerde kullanmak üzere yardımcı kaynaklar kütüphanede bulunmaktadır.

Hizmetler

 1. Danışma Hizmeti: Kullanıcıların sorularına cevap bulmak, kullanıcıları aradığı bilgi ve belgeyi içeren kaynaklara yönlendirmek, kullanıcı eğitimi vermek, tarama eğitimi vermek, genel ve güncel duyururular hazırlamak, ödünç verme hizmeti vermek.
 2. Okuyucu Rehberliği: Her öğretim yılı başında, kullanıcılara kütüphane oryantasyonu düzenlenir. Oryantasyon kapsamında kütüphane kuralları, koleksiyon, yenilikler, kütüphane kullanımı hakkında bilgi verilir. Kullanıcı profili iyi bilinmeli, ihtiyaç ve beklentilerine uygun, fayda sağlayacak nitelikte hizmet verilmelidir. Güncel duyurular, çeşitli prezantasyonlar, etkinlik ve aktivitelerle kütüphaneyi etkin ve çekici kılmak esastır.
 3. Ödünç Verme Hizmeti: Kullanıcıların kütüphanede bulunan materyalleri belli bir süre için ödünç alma, iade ve uzatma işlemleridir. Kütüphanemize üye olan öğrenci, öğretmen, veli ve diğer kullanıcılarımız, kütüphane otomasyon programı üzerinden kitap ödünç alabilmektedir. Dönem sonunda ve okullar kapanmadan 2 hafta öncesinden, üyelerden kitaplarını iade etmeleri istenir. Kitaplarını zamanında iade edilmediği takdirde cezai yaptırım uygulanır. Yıl içinde en çok kitap ödünç alan ve ilk üçe giren öğrencilerimiz ödüllendirilir.
 4. Ödünç Verme Kuralları:
  • Öğrenciler bir haftada 2 kitap alabilirler.
  • Öğretmenler haftada 2 kitap, 1 süreli yayın, elektronik kaynak alabilirler.
  • Danışma kaynakları, dergilerin son sayıları, ödünç verilmez, kütüphane içinde kullanılabilir.
  • Okuyucular ödünç aldıkları yayınları gününde iade etmekle sorumludur.
  • Yayınların gecikmesi durumunda 3 kez uyarı yapılır.

Kütüphane Kuralları

 • Kütüphanede sessiz olunmalıdır.
 • Kütüphane okuma ve araştırma amaçlı kullanılmalıdır.
 • Bilgisayarlar araştırma amaçlı kullanılmalıdır.
 • Raflarda alınan kitaplar okuma masalarına bırakılmalıdır.
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecek getirilmemelidir.
 • Kurallara uymayan öğrenciler hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

Kütüphane Müfredat Programı

GRASS R00TS YÖNTEMİ

Okul müfredatının kütüphaneye entegrasyonunda, çalışmaların en alt sınıftan (tabandan), 1.sınıf müfredatından başlayarak yavaş yavaş kökten yukarıya doğru devam etmesidir. Amaç, en alt sınıftan başlayarak müfredat içinde kütüphaneye bir yer açmak, kütüphane kullanılmadan ders işlenemeyecek bir yapı oluşturmaktır.

KÜTÜPHANE UYGULAMALARINDA PASS TEORİSİ (BİLİŞSEL YAKLAŞIM)

Başlangıç düzeyinde, okuma becerisi ve hevesi kazandırmak amacıyla bilişsel bir yaklaşım olarak yaratıcı okuma yazma çalışmalarında Pass Teorisi uygulanmaktadır. Bu kapsamda köprü faaliyetleri, okuduğunu anlama, kitap tartışma çemberi vb. gibi etkinliklerle öğrencilerin dikkat, eş zamanlılık, ardıllık ve planlama becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılarak kitap okumaya karşı olumlu tutum geliştirmeye ve okuduğunu anlamayı destekleyici çalışmalar yapılmıştır.

ALKEV’de Bilgi Okuryazarlığı

1-8. Sınıflar ve Lise

Bilgi Okuryazarlığı modellerinden Big6 Modeli kullanılmaktadır. Bilgiyi bulma, alma, analiz etme ve kullanma becerilerinin bütünüdür. Doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşıldığı, bilgi kaynakları, araştırma yöntemleri bilgi okuryazarlığı derslerinde verilmektedir.

Okul öncesi ve 1. sınıflar için; kütüphane ve kitapları tanıma,

2. sınıflar için; ansiklopedi, referans kitaplarını tanıma, kütüphane kavramını öğrenme,

3-4-5. sınıflar için; kütüphane sınıflama sistemini tanıma, dijital kaynakları tanıma, kurgusal olan ve kurgusal olmayan kitapları tanıma, sözlük kullanımı, ansiklopedi kullanımı, referans kitapların kullanımı, süreli yayınları inceleme, basit düzeyde kaynakça gösterme yöntemi,

6-7-8. Sınıflar ve Lise için; YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemini kullanma, araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında alıntılama ve aktarma yapma, intihal (bilgi hırsızlığı), internet kullanımı, kaynakça gösterme yöntemi, kütüphane, medya ve bilgi merkezleri türleri dersleri yapılmaktadır.

ANAMED Library Podcast

Koç Üniversitesi ANAMED Library Podcast: Burada Konuşmak Serbest

2021 yılının ilk “ANAMED Library: Burada Konuşmak Serbest” yayın konuğu ALKEV Özel Ana ve İlköğretim Okulları Kütüphaneleri Birim Koordinatörümüz Şehriban Kızılkaya oldu. Moderatörlüğünü ANAMED’den İrem Ünal’ın yaptığı, “Okul Kütüphaneciliği – ALKEV Okulları Kütüphaneleri” konulu programda, ALKEV Özel Okullarında okul kütüphaneciliği adına neler yapıldığı konuşuldu. Ayrıca Türkiye’deki okul kütüphanelerinin ve kütüphanecilerinin durumu tartışıldı.

Podcast yayınını dinlemek için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ANAMED Library Twitter

ANAMED Twitter