MENÜ

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler bölümü olarak biz dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmeleri fark edebilen, bu doğrultuda kendi fikirlerini oluşturabilen, farklı kültürlere ve farklı görüşlere saygılı, düşüncelerini bilimsel temellere dayandırabilen, çok yönlü düşünen, modern bilgi çağında değişimi yakalayan, her zaman kendini güncelleyen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 • 21.yy insanında olması gereken temel becerileri kazandıracak yaşama dönük dersler tasarlar.
 • 21.yy ile birlikte değerlerdeki değişimi göz önünde bulundurarak değerler eğitimi çalışmaları hazırlar.
 • Entelektüel birey olmanın temel becerilerini kazandıracak çalışmalar yapılır.
 • Sosyal Bilimler, ilerleyen ve hareket eden bir bilimdir. Bu yüzdendir ki yapılan her tasarı yaşama dönüklük hedef alınarak tasarlar.
 • Sosyal Bilimler Bölümü olarak öğrencilerimizin bu alanda ve diğer disiplinlerde tartışma kültürünün niteliklerini öğretir.
 • Bölümümüzün içeriği olan Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu ve Din Bilgisi alanları konusunda çağdaş ilerici eğitim akımlar takip edilerek öğrencilerimizde Sosyal Bilimler alanında güçlü bir alt yapı oluşturulması sağlanır.
 • Düşünme becerileri alanında kendi iyi ifade eden ve çok boyutlu düşünebilen bireyler yetiştirir.
 • Tarih alanında sadece geçmişi inceleyen bir bakış açısında sıyrılarak; geçmişi irdeleyen, bugünü anlayan ve geleceği keşfeden bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
 • Ülkemiz ve Dünyayı coğrafi özellikleriyle tanıyan ve keşif ruhuna sahip bireyler yetiştirir.
 • Soran sorgulayan ve neden sonuç ilişkisi kurabilen ve bunları yaparken bu bakış açısının felsefik temellerini oluşturan eğitim faaliyetleri yürütülür.
 • Çağdaş ve aydın bir din eğitimi ile milli, ahlaki ve manevi değerlere yüksek bireyler yetiştirilir.
 • Hoşgörü ve barışın önemini kavramış, demokrasi ve insan hakları gibi konulara duyarlı bireyler yetiştirmek hedeflenir.

COĞRAFYA

Coğrafya, tarih boyu insanın yaşam deneyimine, doğayla giriştiği mücadeleye, yaşanılan mekânın nasıl şekillendiğine odaklıdır. İnsanın doğayla kurduğu bağın adıdır. Coğrafya yaşamın kendisidir. Coğrafya bir bilinç düzeyidir. Yaşanılan mekâna sahip çıkma bilinci coğrafyanın kazandırmak istediği en önemli değerdir. Aslında coğrafya, tarih boyu yaşanılan ve biriktirilen değerlerin harman yeridir.

Okulumuzda coğrafya derslerinde öğrencilerimize, “Düşün, Araştır, Sorgula” sloganı ile düşünsel becerilerini harekete geçirerek konuların anlaşılır, açık ve duru bir dille ama zengin bir bilimsel içerikle verilmesi amaçlanmaktadır.

Genel Hedeflerimiz

Öğrencilerimize;

 • İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerisi kazanmalarını sağlamak,
 • Doğal ve beşeri sistemlerin nasıl işlediğini,
 • Yakın çevreden başlayarak ülkemizin ve dünyanın mekânsal değerlerine sahip çıkma bilincini geliştirmek,
 • Doğal ve beşeri kaynak kullanımında “tasarruf bilincini” geliştirmek,
 • Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konumunu kavrayarak, sahip olduğu potansiyelin bilincine varmak,
 • Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini benimsetmek.

FELSEFE

Okulumuzda Felsefe derslerinde öğrencilerimizin; yaşamının değerlerini ve amaçlarını sorgulayan, varlığı bütün olarak ele alan ve eleştirel bakış açısı kazanmış bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Bu sebeple Felsefe dersi bilinçli okuma, sorgulama, eleştirme ve bütünleştirme; evrensel değerler ve düşünce sistemlerini analiz ve sentez yapabilme becerisini, seçilen metinler üzerinde okuma ve tartışma yapılarak öğretir. Geçmişle ilgili ve güncel problemlere tarihi persfektif açıdan bakabilme yetisi kazandırır.

Genel Hedeflerimiz:

Öğrencilerimizin;

 • Dünyaya sadece salt keyif almak ya da nefes alıp vermek için değil, kendine ve başkalarına ödev ve sorumluklarını yerine getirme bilincinde olan,
 • Merak eden ve soru soran, sorulara sistemli bir açıklama getiren,
 • Felsefenin diğer alanlarla ilişkisini kavrayabilen ve yorumlayabilen,
 • Felsefenin işlevini hayatının her alanında kullanıp, eleştirel gücünü yine hayatının her alanında sistemli bir biçimde kullanmayı alışkanlık haline getiren,
 • Hayatının her döneminde yaptığı şeyleri neden yaptığını soran ve bunlarının nedenini mantıklı sebeplere dayandırarak aklının ilkelerine sığdıran,
 • Filozofların yazılı kaynaklarından, ders kitaplarından ve felsefe adına yapılan etkinliklerden hareketle kendini tanımayı başarabilen,
 • Yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır.
2017 Lise Kayıt Kabul bilgileri için tıklayın Kayıt Başvuru Formu için tıklayın