MENÜ

Türk Dili ve Edebiyatı

“Edebiyat bilmeyen, soru soramaz, cevap bulamaz, problem çözemez.”
Murat Menteş

Okulumuzda Türk Dili ve Edebiyatı derslerimizde öğrencilerimizin; araştıran, araştırdığını analiz eden, eleştirel bakış açısı kazanmış; sözlü ve yazılı ifadelerinde Türkçe dil kurallarına uygun; özgün ve yaratıcı eserler ortaya koyabilen, Türk ve dünya edebiyatlarını yakından tanıyarak sanatsal ve estetik zevk kazanmış, farkındalığı yüksek, kendi yaratıcılık ve yeteneklerine güvenen bireyler olmalarına özen gösterilir.

Yaşadığımız çağın ve geleceğin gerekleri arasında gördüğümüz çok dilliğin ve farklı kültürlere hakim olmanın ancak güçlü bir ana dil temelinin üzerine kurulabileceğine inanılır. Bu bağlamda; ana dili sağlam, dil bilinci gelişmiş, dil- kültür arasındaki ilişkinin farkında, ulusal kültürünü özümsemiş ve ana diliyle etkin biçimde konuşup yazan öğrenciler yetiştirmek başlıca hedeflerimiz arasında yer alır. Türk Dili ve Edebiyatı programımız öğrencilerimizin bireysel yaşamlarından dünyaya uzanan bir anlayışla kurgulanır. Derslerimizde, öğrencilerimizin okuyarak, düşünsel tartışmalara katılarak, izleyerek, dinleyerek, araştırarak derslerde etkin roller üstlenmelerini hedeflenir. Öğrencilerimizin toplumda entelektüel bakış açısıyla var olmaları, yaşamı ve sanatı edindikleri bilgiler ve deneyimler ile harmanlayarak yorumlamaları bizler için çok önemlidir.

Türk Dili ve Edebiyatı zümresi olarak bizler 21. yüzyıl insanından beklenen temel becerilerden hareketle bilgi okuryazarlığını, yaratıcı düşünmeyi, problem çözme ve iletişim becerilerini, insani duyarlılığı, evrensel bakış açısını odağına alarak metin merkezli bir eğitim anlayışını benimser ve hem MEB hem de IB programında en yüksek başarıya ulaşmayı hedefleriz.

GENEL HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimizin;

 • Ana dillerini gelişim süreci içerisinde doğru ve akıcı kullanan; okudukları, görüp izledikleri, dinledikleri ve tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazanmış,
 • Türk dil kurallarını içselleştiren ve bu doğrultuda bilinç geliştiren, kültürüne sahip çıkan, dilde kirlenmeyi engelleyen,
 • Türk ve dünya edebiyatını, eserlerini yakından tanıyan sanatsal/estetik yönü kuvvetli,
 • Dinleme, okuma, yazma alışkanlık ve zevki kazanmış, eleştirel ve bağımsız düşünen okur olmaları,
 • Sözlü, yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, ulusal ve evrensel değerlerin farkında; tüm kültürlere, farklılıklara, inançlara saygılı,
 • Gazete, kitap, dergi, müzik, sergi, film, tiyatro oyunu, teknoloji vb. kaynaklardan yararlanarak bilimsel, eleştirel, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yolları kazanmış,
 • Sanata ve doğaya; dünyadaki ve ülkesindeki olaylara karşı duyarlı, günceli takip eden, bir dünya vatandaşı olan,
 • Yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır.

HAZIRLIK TÜRK EDEBİYATI DERSİ

Hazırlık sınıfı Türk Edebiyatı derslerimiz, haftada zorunlu 4 saat olarak belirlenmiştir. Dersimizin içeriği, lise edebiyat müfredatına giriş niteliği taşır. Müfredat; metin türlerinin genel özelliklerini kavrama, metin yorumlama, karşılaştırma, eleştirel okuma, yazım ve noktalama kuralları gibi konuları kapsar. Yıl boyunca şiir, öykü, roman, tiyatro ve öğretici metin türlerinin tüm özellikleri, örnek metinler üzerinde çalışılarak öğrenilir. Ders planlarımız, UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde her zaman öğrencinin aktif rol almasını sağlayan, grup çalışmalarına yer verilen, farklılaştırılmış etkinliklerle kurgulanır. Öğrencilerimiz, disiplinler arası proje çalışmalarıyla farklı disiplinlerde edindikleri bilgileri edebiyatın okuma ve yazma becerileriyle bir araya getirerek yazınsal ürünler ortaya koyarlar. Proje çalışmalarının sonucunda edebi makale, edebi eleştiri, öykü, günlük, vb. türlerde; yazı türünün kurallarına uygun, bilimsel araştırma formasyonunda yazılı ürünler oluştururlar. Bu projeler için gerekli teknolojik ve akademik bilgi ise Kütüphane dersleri ve Proje Araştırma dersleri ile iş birliği yapılarak verilmektedir. Ayrıca yine dönem içerisinde disiplinler arası sınavlarla öğrencilerin problem çözme, okuduğunu anlama ve yorumlama, analiz ve sentez yapabilme becerilerine yönelik yeni nesil ölçme değerlendirme araçları ve sunum ödevleri ile ölçme değerlendirmede çeşitliliğe gidilir.

Müfredatımız her ay için belirlenmiş olan okuma listemizdeki; Sineklerin Tanrısı, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, 1984, Baba Evi -Avare Yıllar, Cimri, Simyacı, Son Ada, Ağrı Dağı Efsanesi, Büyük Türk Şiiri Antolojisi gibi Türk ve dünya edebiyatında önemli yere sahip, farklı türlerdeki kitaplarla desteklenir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 9. SINIF

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerimiz haftada zorunlu 5 saat olarak belirlenmiştir. Dersimiz, lise edebiyat müfredatında Türk edebiyatı dönemlerine genel bir bakış ve edebiyat anlatım teknikleri ile yazınsal ürünlerin özelliklerinin daha derinlemesine incelendiği bir içerikten oluşur. Müfredat; metin türlerinin genel özelliklerini kavrama, metin yorumlama, karşılaştırma, eleştirel okuma, anlatım teknikleri, edebi akımlar gibi konuları edebiyat konularının yanında bazı dilbilgisi konularını da kapsar. Yıl boyunca şiir, öykü, roman, tiyatro ve öğretici metin türlerinin tüm özellikleri, örnek metinler üzerinde çalışılarak öğrenilir. Ders planlarımız, UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde her zaman öğrencinin aktif rol almasını sağlayan, grup çalışmalarına yer verilen, farklılaştırılmış etkinliklerle kurgulanır. Öğrencilerimiz, bir önceki sene öğrendikleri bilgi ve beceriler doğrultusunda kendilerini geliştirerek ve derinleşerek Disiplinler Arası Proje (DAP) çalışmalarıyla farklı disiplinlerde edindikleri bilgileri edebiyatın okuma ve yazma becerileriyle bir araya getirerek yazınsal ürünler ortaya koymaya devam ederler. Proje çalışmalarının sonucunda edebi makale, edebi eleştiri, öykü, deneme, vb. türlerde; yazı türünün kurallarına uygun, bilimsel araştırma formasyonunda nitelikli ve alanda derinleşmiş yazılı ürünler oluştururlar. Ayrıca yine dönem içerisinde disiplinler arası sınavlarla öğrencilerin problem çözme, okuduğunu anlama ve yorumlama, analiz ve sentez yapabilme becerilerine yönelik yeni nesil ölçme değerlendirme araçları, ulusal sınav sitemine uygun tarzda oluşturulan Başarı Değerlendirme Sınavları (BDS) ve sunum ödevleri ile ölçme değerlendirmede çeşitliliğe gidilir.

Müfredatımız her ay için belirlenmiş olan okuma listemizdeki; Büyük Türk Şiiri Antolojisi, Satranç, Uyku Sersemi, Kan ve Gül, Kardeşimin Hikayesi, Teneke, Kürk Mantolu Madonna, Kırmızı Pazartesi, Büyümenin Türkçe Tarihi gibi Türk ve Dünya edebiyatında önemli yere sahip, farklı türlerdeki kitaplarla desteklenir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 10. SINIF

10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerimiz haftada zorunlu 5 saat olarak belirlenmiştir. Dersimiz, lise edebiyat müfredatında sarmal bir düzen halinde Türk ve Dünya edebiyatı dönemlerinin özelliklerimi metin türü bağlamında verirken ve edebiyat akımları, dönemlerin önemli eserleri ve dönemlerin sosyal ve siyasi yaşantısının eserlere etkisi bağlamında incelenir. Ayrıca ders içeriğindeki sözlü anlatım türleri, anlatım özelliklerini ve sözcük türlerini kapsayan konular YKS ile doğrudan ilişkilidir. YKS’de öğrencilerin karşılaştıkları okuma – anlama, paragrafta konu, paragrafın ana düşüncesi, yardımcı düşünceler, anlatım biçimleri ve anlatım türleriyle ilgili tüm sorular 10. sınıfın Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredatıyla paralellik göstermektedir. Ders planlarımız, UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde her zaman öğrencinin aktif rol almasını sağlayan, grup çalışmalarına yer verilen, farklılaştırılmış etkinliklerle kurgulanır. Öğrencilerimiz, önceki senelerde öğrendikleri bilgi ve beceriler doğrultusunda kendilerini geliştirerek ve derinleşerek Disiplinler Arası Proje (DAP) çalışmalarıyla farklı disiplinlerde edindikleri bilgileri edebiyatın okuma ve yazma becerileriyle bir araya getirerek yazınsal ürünler ortaya koymaya devam ederler. Proje çalışmalarının sonucunda edebi makale, edebi eleştiri, öykü, deneme, vb. türlerde; yazı türünün kurallarına uygun, bilimsel araştırma formasyonunda nitelikli ve alanda derinleşmiş yazılı ürünler oluştururlar. Öğrenciler; analitik düşünme, sentezleme, karşılaştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye ulaşırlar.

Öğrenciler; yüzyıllar arası çeşitli karşılaştırmalar, sentezlemeler yaparak ve analitik düşünerek bilgiye ulaşırlar.

Müfredatımız her ay için belirlenmiş olan okuma listemizdeki; Cesur Yeni Dünya, Aşk, Beyaz Kale, Çocukluğum, Genç Werther’in Acıları, Uçurtmayı Vurmasınlar, Hamlet, Berci Kristin Çöp Masalları gibi Türk ve dünya edebiyatında önemli yere sahip, farklı türlerdeki kitaplarla desteklenir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 11 - SAYILSAL VE FEN SINIFLARI

11. Sayısal ve Fen sınıflarımızda Türk Dili ve Edebiyatı derslerimiz haftada zorunlu 4 saat olarak belirlenmiştir. Dersimiz, lise edebiyat müfredatında sarmal bir düzen halinde Türk ve dünya edebiyatı dönemlerinin özelliklerini, metin türü bağlamında verirken ve edebiyat akımları, dönemlerin önemli eserleri ve dönemlerin sosyal ve siyasi yaşantısının eserlere etkisi bağlamında incelenir. Öğrencilerden sentezler oluşturmaları, karşılaştırmalar yaparak, eleştirel düşünerek bilgiye ulaşmaları beklenir. Dersimizin müfredatı, Türk üniversitelerinde sayısal alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. Ders planlarımız, UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde her zaman öğrencinin aktif rol almasını sağlayan, grup çalışmalarına yer verilen, farklılaştırılmış etkinliklerle kurgulanır.

Ulusal sınav sistemimizde sayısal öğrencilerin sorumlu oldukları TYT bölümünde karşılaşacakları Türkçe konuları bağlamında tüm TYT konuları bu dersimin içeriğinde anlatılır ve sınav sistemine uygun pratiklerle öğrencilerin başarılarını destekleyecek çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizin sınav sürecine hazırlıkları bağlamında TYT deneme sınavları ve bölüm sınavları düzenlenir.

Müfredatımız her ay için belirlenmiş olan okuma listemizdeki; Fahrenheit, Peri Gazozu, Aziz Bey Hadisesi, Babaya Mektup, Yer Altından Notlar, Elbet Sabah Olacaktır, Bir Bilim Adamının Romanı, Sait Faik Seçme Hikâyeler gibi Türk ve dünya edebiyatında önemli yere sahip, farklı türlerdeki kitaplarla desteklenir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ve SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 11 - EŞİT AĞIRLIK SINIFLARI

11 Eşit Ağırlık sınıflarımızda Türk Dili ve Edebiyatı derslerimiz haftada zorunlu 5 saat olarak belirlenmiştir. Ayrıca Seçmeli Edebiyat dersleri de haftada zorunlu 3 saat olarak belirlenmiştir.  Dersimiz, lise edebiyat müfredatında sarmal bir düzen halinde Türk ve dünya edebiyatı dönemlerinin özelliklerini, metin türü bağlamında verirken ve edebiyat akımları, dönemlerin önemli eserleri ve dönemlerin sosyal ve siyasi yaşantısının eserlere etkisi bağlamında incelenir. Öğrencilerden sentezler oluşturmaları, karşılaştırmalar yaparak, eleştirel düşünerek bilgiye ulaşmaları beklenir. Dersimizin müfredatı, Türk üniversitelerinde eşit ağırlık- sözel alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. Ders planlarımız, UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde her zaman öğrencinin aktif rol almasını sağlayan, grup çalışmalarına yer verilen, farklılaştırılmış etkinliklerle kurgulanır.

Ulusal sınav sistemimizde eşit ağırlık öğrencilerinin sorumlu oldukları TYT bölümünde karşılaşacakları Türkçe konuları bağlamında tüm TYT konuları bu dersimin içeriğinde anlatılır ve sınav sistemine uygun pratiklerle öğrencilerin başarılarını destekleyecek çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizin sınav sürecine hazırlıkları bağlamında TYT deneme sınavları ve bölüm sınavları düzenlenir. Ayrıca Seçmeli Edebiyat derslerimizde ulusal sınav sisteminde eşit ağırlık öğrencilerimizin sorumlu oldukları AYT bölümü Türk ve dünya edebiyatı konuları anlatılır ve örnek metinler üzerinde ayrıntılı şekilde işlenir. Öğrencilerimizin sınav sürecine hazırlıkları bağlamında AYT deneme sınavları ve bölüm sınavları düzenlenir.

Müfredatımız her ay için belirlenmiş olan okuma listemizdeki; Fahrenheit, Peri Gazozu, Aziz Bey Hadisesi, Babaya Mektup, Yer Altından Notlar, Elbet Sabah Olacaktır, Bir Bilim Adamının Romanı, Sait Faik Seçme Hikâyeler gibi Türk ve Dünya edebiyatında önemli yere sahip, farklı türlerdeki kitaplarla desteklenir.

IB - ANA DİL DERSİ - 11 IB SINIFLARI

IB programını seçen öğrencilerimiz; MEB programına ek olarak aşağıdaki yapıtları okur, kültürler arası yaklaşımla ele alır ve ayrıntılı sunumlar hazırlar ve bu eserler üzerine edebi makale/edebi eleştiri yazarlar.

 • Dönüşüm(Franz Kafka)
 • Kırmızı Pazartesi (Gabriel G. Marquez)
 • Kişisel Bir Sorun (Kenzaburo Oe)
 • Biz (Yevgeniy I. Zamyatin)
 • Nezihe Meriç- Toplu Öyküler-1
 • Martı (Anton P. Çehov)
 • Aylak Adam (Yusuf Atılgan)
 • Necip Mahfuz, MİDAK SOKAĞI
 • Hakkâri’de Bir Mevsim (Ferit Edgü )
 • Kırk Oda (Murathan Mungan)
 • Sisler Bulvarı (Attila İlhan)
 • Korkuyu Beklerken (Oğuz Atay)
 • Behçet Necatigil – Sevgilerde

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 12 - SAYISAL VE FEN SINIFLARI

12 Sayısal ve Fen sınıflarımızda Türk Dili ve Edebiyatı derslerimiz haftada zorunlu 4 saat olarak belirlenmiştir. Bu dersin müfredatı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 1940 sonrası Türk edebiyatı ve 1960 sonrası Türk edebiyatı konularını kapsamaktadır. Sayısal öğrencilerimiz için Türk Edebiyatı konuları yanında ulusal sınav sistemimizde sayısal öğrencilerin sorumlu oldukları TYT bölümünde karşılaşacakları Türkçe konuları bağlamında (anlam ve dil bilgisi konuları) tüm TYT konuları bu dersimizin içeriğinde anlatılır ve sınav sistemine uygun pratiklerle öğrencilerin başarılarını destekleyecek çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizin sınav sürecine hazırlıkları bağlamında TYT deneme sınavları ve bölüm sınavları düzenlenir. Dersin temel amaçlarından biri Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanma yoluyla öğrencileri YKS’ye hazırlamaktır. Türkçe becerisi bireyin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerde, başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak, hangi dersten olursa olsun, soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır. Tüm lise müfredatı gözden geçirilmekte, konu anlatımının ardından yoğun bir soru çözümü gerçekleştirilmekte, öğrencilerin soruları yanıtlanmakta; sorun tespit edilen konularda geri besleme yapılmak yoluyla konunun pekiştirilmesi ve öğrenmede kalıcılığının sağlanması amaçlanmaktadır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 12 - EŞİT AĞIRLIK SINIFLARI

12 Eşit Ağırlık sınıflarımızda Türk Dili ve Edebiyatı derslerimiz haftada zorunlu 5 saat olarak belirlenmiştir.  Bu dersin müfredatı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 1940 sonrası Türk edebiyatı ve 1960 sonrası Türk edebiyatı konularını kapsamaktadır. Dersimiz, lise edebiyat müfredatında sarmal bir düzen halinde Türk ve Dünya edebiyatı dönemlerinin özelliklerini, metin türü bağlamında verirken ve edebiyat akımları, dönemlerin önemli eserleri ve dönemlerin sosyal ve siyasi yaşantısının eserlere etkisi bağlamında incelenir. Öğrencilerden sentezler oluşturmaları, karşılaştırmalar yaparak, eleştirel düşünerek bilgiye ulaşmaları beklenir. Dersimizin müfredatı, Türk üniversitelerinde eşit ağırlık – sözel alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. TYT bölümünde karşılaşacakları Türkçe konuları bağlamında (anlam ve dil bilgisi konuları) tüm TYT konuları bu dersimizin içeriğinde anlatılır ve sınav sistemine uygun pratiklerle öğrencilerin başarılarını destekleyecek çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizin sınav sürecine hazırlıkları bağlamında TYT deneme sınavları ve bölüm sınavları düzenlenir.  Dersin temel amaçlarından biri Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanma yoluyla öğrencileri YKS’ye hazırlamaktır.

Ayrıca Seçmeli Edebiyat dersleri de haftada zorunlu 3 saat olarak belirlenmiştir. Seçmeli Edebiyat derslerimizde ulusal sınav sisteminde eşit ağırlık öğrencilerimizin sorumlu oldukları AYT bölümü Türk ve dünya edebiyatı konuları anlatılır ve örnek metinler üzerinde ayrıntılı şekilde işlenir. Öğrencilerimizin sınav sürecine hazırlıkları bağlamında AYT deneme sınavları ve bölüm sınavları düzenlenir. AYT sınavında edebiyat sorularının önemli bir kısmını yazar ve şairlerle ilgili sorular oluşturmaktadır. Bu durum göz önünde alındığında Cumhuriyet Dönemi içinde yer alan yazarların büyük çoğunluğunun işlenmesi gerektiği görülmektedir. 3 saatlik Seçmeli Türk edebiyatı dersi öğrencilere bu olanağı sunmaktadır. İşlenen konular, çeşitli uygulama çalışmalarıyla pekiştirilir.

Türkçe becerisi bireyin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerde, başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak, hangi dersten olursa olsun, soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır. Tüm lise müfredatı gözden geçirilmekte, konu anlatımının ardından yoğun bir soru çözümü gerçekleştirilmekte, öğrencilerin soruları yanıtlanmakta; sorun tespit edilen konularda geri besleme yapılmak yoluyla konunun pekiştirilmesi ve öğrenmede kalıcılığının sağlanması amaçlanmaktadır.

IB - ANA DİL DERSİ – 12 IB SINIFLARI

IB programını seçen öğrencilerimiz; MEB programına ek olarak aşağıdaki yapıtları okur, kültürler arası yaklaşımla ele alır ve ayrıntılı sunumlar hazırlar ve bu eserler üzerine edebi makale/edebi eleştiri yazarlar. IBO iç ve dış değerlendirme süreçlerini tamamlarlar ve 12. Sınıfın 2. Dönemi itibariyle IB sınavlarına hazırlık sürecinde yazınsal ürünler üzerinden çalışmalarına devam ederler.

 • Dönüşüm (Franz Kafka)
 • Kırmızı Pazartesi (Gabriel G. Marquez)
 • Kişisel Bir Sorun (Kenzaburo Oe)
 • Biz (Yevgeniy İ. Zamyatin)
 • Nezihe Meriç- Toplu Öyküler-1
 • Martı (Anton P. Çehov)
 • Aylak Adam (Yusuf Atılgan)
 • Necip Mahfuz, MİDAK SOKAĞI
 • Hakkari’de Bir Mevsim (Ferit Edgü)
 • Kırk Oda (Murathan Mungan)
 • Sisler Bulvarı (Attila İlhan)
 • Korkuyu Beklerken (Oğuz Atay)
 • Behçet Necatigil – Sevgilerde