MENÜ

Türkçe

Ana dilini doğru kullanan ve hayatının her alanında uygulayabilen; Türk ve Dünya edebiyatını tanıyan edebi bilinç kazanmış; milli benlik kültürü yüksek, Atatürkçülüğü temel almış ve bu doğrultuda ilerleyen, Türk diline sahip çıkan ve onu koruyan; yenilikçi, çağdaş bireyler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

Okulumuzda Türkçe dersleri işlenirken öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde Türkçe dil kurallarına uyarak eserler ortaya koyan bireyler olmalarına özen gösterilir.

Genel Amaçlarımız:

  1. Öğrencilerimize; Türk dilini sevdirmek, Türk dilinin kurallarını içselleştirmelerini sağlamak; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle ve özenle kullanmaya yöneltmek; Türkçe bilincini geliştirmek,
  2. Öğrencilerimize; görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak,
  3. Öğrencilerimize; görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak,
  4. Öğrencilerimize; dinleme, okuma, yazma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak,
  5. Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek,
  6. Öğrencilerimizin sözlü, yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, ulusal ve evrensel değerlerin farkında olmalarını ve tüm kültürlere, farklılıklara saygılı bireyler olmalarını sağlamak,
  7. Gazete, kitap, dergi, müzik, sergi, film, tiyatro oyunu, teknoloji vb. kaynaklardan yararlanarak öğrencilerimize bilimsel, eleştirel, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yolları kazandırmak,
  8. Öğrencilerimizin dünyadaki ve ülkesindeki olaylara karşı duyarlı olmalarını sağlamak,

Misyonu ve genel amaçlar doğrultusunda okuma, dinleme, konuşma, yazma, dilbilgisi öğrenme alanlarına göre 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda Türkçe dersleri;

Türkçe Zümresi, ortaokul öğrencilerimizin okuma-yazma gelişim süreçlerini oluşturdukları ‘Okuma-Yazma Takip Sistemi’ ile yıl boyunca takip etmekte, değerlendirmekte ve öğrencilerimizin gelişimini desteklemektedir. Bu sistemle okuma-anlama-yazma (Güdümlü Okuma, Etkileşimli ve Eleştirel Okuma) çalışmaları, karşılaştırmalı metinlerle yapılan çalışmalar, öykü-şiir-film karşılaştırmaları, karikatür ve haber yorumlama çalışmaları, yazar ve şairleri tanıtan belgesellerin izlenmesi ve yorumlanması, yaratıcı yazma (Kontrollü yazma; güdümlü yazma; serbest yazma) çalışmaları yapılmakta ve seçilen öğrenci ürünleri o öğrenciye ait ‘Okuma-Yazma Takip Dosyası’na eklenmektedir.

Öğrencilerimizin şiir okuma – yorumlama becerilerini desteklemek ve bu alana ilgi uyandırmak amacıyla her yıl ‘Şiir Dinletisi’ gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimizin Türkçenin öğrenme alanlarındaki gelişimlerine, sosyal hayattaki becerilerinin güçlenmesine ve yazmaya karşı motivasyonuna destek olmak; öğrencilerimizde kurum kültürüne ait bir ürünün oluşmasında pay sahibi olmanın yaratacağı mutluluğu yaşatmak amacıyla öğrencilerimizin ürünlerinden senede bir kez ‘ALKEV’İM Dergisi çıkarılmaktadır.

Öğrencilerimizin, bir düşünceyi kanıtlamaya yönelik sistemli konuşma becerilerini sağlamak ve tartışma kültürünü geliştirmek amacıyla İngiliz Parlamenter Sistemi münazara tekniklerini kullanılarak her sene tüm sınıf kademelerinde münazara turnuvası gerçekleştirilmektedir.

Türkçe Zümresi, Küçük Çocuklar Büyük Düşünceler” sloganından hareketle düşünen, araştıran, sorgulayan, kendini en iyi, en doğru ve akıcı bir üslupla ifade edebilen çocukları desteklemektir. Her yıl il genelindeki okulların da katılımıyla “Özgün Düşünce ve Kompozisyon Yarışması” düzenlenmektedir.

Öğrencilerde kitap okumaya karşı olumlu bir bakış açısı kazandırmak, okuma kültürünün oluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak ve ilk elden kitabın yazarı ile tanışmalarını sağlamak ayrıca öğrencilerde entelektüel alt yapının oluşumuna destek olmak amacıyla yıl içinde öğrencilerimizin okudukları kitaplarla ilgili farklılaştırma etkinlikleri yapılmakta ve okunan kitapların yazarlarıyla “Yazar Söyleşileri” düzenlemektedir. Ayrıca çok kitap okuyan öğrencilerin desteklenmesi ve bu öğrencilerin diğer öğrencilere de örnek teşkil etmesi amacıyla ‘Kitap Kurdu’ projesi yürütülmektedir.

Öğrencilerin sözcük hazinelerini geliştirirken sözlük kullanma alışkanlıklarını pekiştirmek ve okul içinde eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmak amacıyla “Sözcük Bulmaca” yarışması düzenlenmektedir.

Öğrencilerde var olan yorumlama becerilerini farklı alanlarda da kullanabilmeleri ve teknoloji kullanımını ders içine de aktarabilmeleri amacıyla ‘Kısa Film Yarışması’ düzenlenmektedir.

Türkçe Zümresi, eğitim ve öğretim süreçleri ile öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını desteklemektir.