MENÜ

Kütüphane Müfredat Programı

GRASS R00TS YÖNTEMİ

Okul müfredatının kütüphaneye entegrasyonunda, çalışmaların en alt sınıftan (tabandan), 1.sınıf müfredatından başlayarak yavaş yavaş kökten yukarıya doğru devam etmesidir. Amaç, en alt sınıftan başlayarak, müfredat içinde kütüphaneye bir yer açmak, kütüphane kullanılmadan ders işlenemeyecek bir yapı oluşturmaktır.

KÜTÜPHANE UYGULAMALARINDA PASS TEORİSİ (BİLİŞSEL YAKLAŞIM)

Başlangıç düzeyinde, okuma becerisi ve hevesi kazandırmak amacıyla bilişsel bir yaklaşım olarak yaratıcı okuma yazma çalışmalarında Pass Teorisi uygulanmaktadır. Bu kapsamda köprü faaliyetleri, okuduğunu anlama, kitap tartışma çemberi vb. gibi etkinliklerle öğrencilerin dikkat, eşzamanlılık, ardıllık ve planlama becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılarak, kitap okumaya karşı olumlu tutum geliştirmeye ve okuduğunu anlamayı destekleyici çalışmalar yapılmıştır.