MENÜ

Fen Bilimleri

Okulumuzda Fen Bilimleri Bölümü olarak merak duygusunu beslemek üzere tasarlanan programımız ile öğrencilerin çevrelerini anlamaları, sorgulamaları, bilimsel bakış açısıyla akılcı ve yaratıcı bir perspektife sahip olmaları için gerekli bilgi ve becerileri edinen bireyler olmasına özen gösterilir.

Bu amaçla, tüm seviyelerde uygulanan programlar, laboratuvar çalışmaları ve araştırma projeleri ile desteklenmekte olup öğrencilerimizin fen ve teknoloji okuryazarlığı becerileri geliştirilerek, güçlü bir bilimsel alt yapı kazanmaları sağlanmaktadır.

Fen Bilimleri Programı ile Öğrencilere,

 • Fizik, Kimya, Biyoloji, Çevre Bilimleri, Sağlık ve Doğal Afetler hakkında temel bilgiler kazandırmak
 • Bilimsel fikirleri değerlendirmek, sentezlemek, problem çözmek, doğru analiz ve hesaplama yaparak sonuçları uygun şekilde sunma becerileri edindirmek
 • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirmek ve uygulamaya katkı sağlamak,
 • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmek
 • Toplum, ekonomi, doğal kaynaklara ilişkim sürdürülebilir kalkınma bilinci geliştirmek
 • Gerçek yaşamdaki problemleri ele almada uygun yöntemleri kazandırmak ve becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

FİZİK

Fizik bilimi evrendeki düzen, olaylar ve doğanın işleyişinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Fizikteki gelişmelerle birlikte gelişen teknoloji de insanlığın gelişimi ve evrenin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Fizik Dersi Öğretim Programı’nda bilginin taşıdığı değer ve öğrencilerin var olan deneyimleri dikkate alınarak hayata etkin katılımlarını, doğru karar vermelerini, sorun çözmelerini destekleyici ve geliştirici bir yaklaşım izlenerek öğrencilerin Fen ve Matematik alanlarında üst düzey beceriye sahip olmaları;  öğrencilerin akademik düzeylerine uygun derinlikte verilen kavram, teori ve yasaları öğrenmeleri; bu süreçte olayları daha derinlemesine analiz ederek Matematik alan bilgisini kullanmaları; bilim, teknoloji ve teknolojik ürünlerde meydana gelen gelişmeleri takip etmeleri ve yenilikçi projeler üretmeleri amaçlanmıştır.

Genel Hedeflerimiz

   Öğrencilerimizin,

 • Fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemini kavramaları,
 • Bilimsel sorgulamanın doğasını anlamaları,
 • Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmaları,
 • Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üretmeleri, problem çözmeleri ve bilimsel bilgiyi paylaşmaları,
 • Deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları,
 • Fizik biliminin ilke, prensip ve yöntemlerini günlük hayattaki olay ve/veya durumlarla ilişkilendirmeleri,
 • Fizik biliminin, toplumsal hayata ekonomiye ve teknolojiye etkisini fark etmeleri,
 • Etik ve sosyal etkilerini düşünerek fiziğin uygulamaları ile ilgili bilimsel dayanakları olan kararlar vermeleri,
 • Bilgi çağının bir gereği olan araştırma, sorgulama, inceleme, eleştirel düşünme becerilerini hayatın her alanında kullanabilmeleri,
 • Farklı enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sosyobilimsel olaylarla ilgili çıkarımda bulunmaları,
 • İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar, buluşlar üretebilmeleri,
 • Fiziğin gelişimine katkıda bulunan bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Medeniyet tarihimizde öne çıkan düşünür ve bilim insanlarının, bilime yön veren fikir ve çalışmalarını yorumlamaları hedeflenmektedir.

9.SINIF FİZİK

9. sınıf fizik derslerinde öğrenciler yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları olayları ve problemleri bilimsel bilgiler ışığında açıklayabilmeli, yorumlayabilmeli ve çözümler üretebilmelidir. 9. sınıf fizik derslerinde öğrencilerin detaylı matematiksel işlemlere girmeden fizik bilimi içinde yer alan madde, enerji, kuvvet ve hareket ile ilgili temel kavramları anlamlandırmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimizde fiziğin günlük hayatla ilişkisi kurularak fiziğin sınıf dışına taşınabileceği ve etrafımızda gerçekleşen olayları açıklayan bir bilim dalı olduğu anlayışı geliştirilmektedir. Teorik konular laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir. Ders planlarımız, UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde her zaman öğrencinin aktif rol almasını sağlayan, grup çalışmalarına yer verilen, farklılaştırılmış etkinliklerle kurgulanır. Öğrenciler disiplinler arası proje çalışmaları(DAP) ile fizik dersinde edindikleri bilgi ve becerileri uygulama fırsatı bulmaktadırlar.

Öğrencilerin gelişen dünyada başarılı olabilmeleri için disiplinlerarası düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirebilmek ve farklı bilim dallarından gelen bilgiyi entegre etmelerini sağlamak için DAS (Disiplinler Arası Sınav) sınavı uygulanır.

9. sınıf müfredatı

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • Enerji
 • Isı ve Sıcaklık
 • Elektrostatik ünitelerinden oluşmaktadır.

10.SINIF FİZİK

Fizik, başlangıçta karmaşık görünebilen sistem ve problemlerin açık ve mantıklı bir şekilde çözümüne dayanır. Bu ders ile öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin yanında, sistemlerin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları da sağlanır. Teorik konular laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir. Ders planlarımız, öğrencilerde kalıcı anlamayı etkin hale getirmek üzere UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde kurgulanmaktadır. Derslerimiz öğrencinin aktif olacağı, grup çalışmalarına yer verilerek, farklı öğrenme düzeylerine sahip her bir öğrenciye katkı sağlayacak farklılaştırılmış etkinliklerle kurgulanır. Öğrencilerimiz, hazırlık sınıfında proje hazırlama dersinde edindikleri bilgi ve beceriler doğrultusunda kendilerine verilen farklı konularda Disiplinler Arası Proje (DAP) çalışmalarıyla farklı disiplinlerde edindikleri bilgileri fizik dersinde edindikleri becerilerle bir araya getirerek ürünler ortaya koyarlar.

10. sınıf müfredatı

 • Elektrik ve Manyetizma
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Optik ünitelerinden oluşmaktadır.

11.SINIF FİZİK

Anadolu ve Fen Lisesi 11.sınıflarımızda Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programı kapsamında yer alan ileri düzey olan fizik dersi öğretim programı temel düzey fizik derslerinin devamı niteliğindedir. Bu programın amacı bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesinin yanında öğrencilerin üniversite eğitiminde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri de kazanmalarıdır. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerin temel düzeyde yapılandırmış oldukları kuvvet, hareket, elektrik ve manyetizma ile ilgili kavramları derinleştirmeleri ve detaylı uygulamalar yapmaları amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ders planlarımız, UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde her öğrencinin derste interaktif olarak rol almasını sağlayan, grup çalışmalarına yer veren ve farklılaştırılmış öğrenme teknikleri ile donatılmış olup her öğrencinin öğrenmesi hedefi üzerine oluşturulmuştur.

11. sınıf yıllık müfredatı

 • Kuvvet ve Hareket
  – Vektör
  – Bağıl Hareket
  – Newton’ın Hareket Yasaları
  – Bir boyutta Sabit ve İvmeli Hareket
  – İki Boyutta Hareket
  – Enerji ve Hareket
  – İtme ve Çizgisel Momentum
  – Tork
  – Denge ve Denge Şartları
  – Basit Makineler
 • Elektrik ve Manyetizma
  – Elektriksel Kuvvet ve Elektrik alan
  – Elektriksel Potansiyel
  – Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
  – Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
  – Alternatif Akım
  – Transformatörler

Ulusal sınavlara hazırlık sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programı ile birlikte 9 ve 10.sınıf müfredat programı da verilmektedir. Öğrencilerin sınav sürecine hazırlıkları kapsamında geniş kapsamlı deneme ve kazanım odaklı bölüm sınavları uygulanır.

12.SINIF FİZİK

Fizik bilimi evrendeki düzen, olaylar ve doğanın işleyişinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Fizikteki gelişmelerle birlikte gelişen teknoloji de insanlığın gelişimi ve evrenin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. İleri düzey olan 12.sınıf Fizik dersi müfredatı ile öğrencilerin var olan deneyimleri dikkate alınarak hayata etkin katılımlarını, akademik düzeylerine uygun derinlikte verilen kavram, teori ve yasaları öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

12. sınıf programımız

 • Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları ünitelerinden oluşmaktadır.

Ulusal sınavlara hazırlık sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programı ile birlikte 9, 10 ve 11.sınıf müfredat programı da verilmektedir. Hazırlık sürecinde öğrencileri yönlendirmek, onlara düzenli ve metodik çalışmanın gereğini hatırlatmak, alıştırma çözümünde ise kalıpların ezberlenmesi değil bilimsel düşüncenin gerekli olduğunu vurgulayarak öğrenciler hayata hazırlanmaktadır.

KİMYA

Kimya; maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimindeki değişiklikleri, birbirleri ile etkileşimlerini, inceleyen ve bu doğrultuda sonuçları yasalara bağlayan bilim dalıdır. Kimya dersi 9 ve 10. sınıflarda matematiksel işlem yoğunluğunun asgari düzeyde tutularak günlük hayatla ilişkilendirilmesini, öğrencilerin çevresinde gördüğü olayları kimya kurallarına göre yorumlayarak kimyanın hayatımızdaki yerini fark etmelerini amaçlar. 11 ve 12. sınıflarda ise konular daha geniş kapsamlı ve üst düzeyde ele alınarak analitik düşünen kimya okuryazarı bireyler yetiştirmeyi ve ileride fen, sağlık ve mühendislik alanlarında eğitime devam edecek öğrencilere iyi bir kimya altyapısı kazandırmayı amaçlamaktadır. İleri düzey kimya dersi kapsamında atomun yapısı, gazların temel özellikleri, çözeltilerin hazırlanış biçimi ve önemli özellikleri, termodinamiğin temel kanunları, kimyasal tepkimelerde hız ve denge, asitlik ve bazlık olgusu, organik bileşiklerin yapı ve kullanım alanlarına giren kavram ve ilişkilerin öğretimi amaçlanmaktadır.

 Genel Hedeflerimiz,

  Öğrencilerimiz,

 • Kimya biliminin temel kavram, ilke, model, teori, yasa ve becerilerini kazanarak, bu bilgi ve becerileri gündelik hayat, insan sağlığı, sanayi ve çevre sorunlarıyla ilgili olayları açıklamada kullanır.
 • Kimyasal teknolojilerin insan hayatına yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilecek tutum geliştirir; bunları insan sağlığı, toplum, çevre ve hayat kalitesi açısından değerlendirir.
 • Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlar; bu süreci etkileyen faktörleri irdeler.
 • Deneyimleri ile elde ettiği/hazır verileri çözümler; gerektiğinde bilişim teknolojilerinden de yararlanarak bunları kimyanın sembolik diline ve bilimsel içeriğe uygun olarak düzenler, sunar, rapor eder/paylaşır.
 • Kimya bilimini diğer disiplinler ile ilişkilendirerek disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirir/örneklendirir/proje geliştirir.
 • Bilimsel çalışmaları gelişen teknoloji ile entegre ederek çevre ve dünya sorunlarına çözüm arar, yaşam boyu öğrenmeyi ile edinir.

9.SINIF KİMYA

Anadolu ve Fen Lisesi 9. sınıf Temel Düzey Kimya dersi MEB müfredatı kapsamında haftada 3 ders saati işlenir. Dersin amacı, yükseköğretimde herhangi bir alanda eğitimine devam edecek olan öğrencilere temel kimya bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Dersin müfredatındaki konular;

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Hâlleri
 • Doğa ve Kimya

9.sınıf Kimya dersleri, öğrencilere temel kimya bilgilerin yanı sıra analitik düşünme, karmaşık problemleri çözme, yaratıcılık, iş birliği, öğrenmeyi öğrenme, liderlik ve dijital yetkinlik becerilerini kazandırmak üzere UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenim için Evrensel Tasarım) öğrenim tasarımları harmanlanarak planlanır. Dersler öğrenciyi merkeze alan bir yapı ile MEB Kimya kitabı, yardımcı ders kaynakları, ders sunumları, simülasyonlar, çalışma kağıtları kullanılarak interaktif olarak işlenir. Öğrencilerin derslerde kazandıkları teorik bilgiler laboratuvar dersleri ile pekiştirilerek Kimya laboratuvarında güvenlik, deney tasarımı gibi becerileri de kazanmaları hedeflenir.

Öğrencilerin gelişen dünyada başarılı olabilmeleri için disiplinlerarası düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirebilmek ve farklı bilim dallarından gelen bilgiyi entegre etmelerini sağlamak için DAS (Disiplinler Arası Sınav) sınavı uygulanır.

10.SINIF KİMYA

Anadolu ve Fen Lisesi 10. sınıf Temel Düzey Kimya dersi MEB müfredatı kapsamında haftada 3 ders saati işlenir. Dersin amacı, yükseköğretimde herhangi bir alanda eğitimine devam edecek olan öğrencilere temel kimya bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Dersin müfredatındaki konular;

 • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 • Kimya Her Yerde

10.sınıf Kimya dersleri, öğrencilerin 9. sınıftan itibaren kazandıkları temel kimya bilgilerinin devamı niteliğinde, analitik düşünme, karmaşık problemleri çözme, yaratıcılık, iş birliği, öğrenmeyi öğrenme, liderlik ve dijital yetkinlik becerilerini kazandırmak üzere UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenim için Evrensel Tasarım) öğrenim tasarımları harmanlanarak planlanır. Dersler öğrenciyi merkeze alan bir yapı ile MEB Kimya kitabı, yardımcı ders kaynakları, ders sunumları, simülasyonlar, çalışma kağıtları kullanılarak interaktif olarak işlenir. Öğrencilerin derslerde kazandıkları teorik bilgiler laboratuvar dersleri ile pekiştirilerek Kimya laboratuvarında güvenlik, deney tasarımı gibi becerileri de kazanmaları hedeflenir.

11.SINIF KİMYA

Kimyanın gündelik hayattaki yerini kavrayan ve değerini fark eden, kimyaya ilgi duyan, analitik düşünen kimya okuryazarı bireyler yetiştirmeyi ve ileride fen, sağlık ve mühendislik alanlarında eğitime devam edecek öğrencilere iyi bir kimya altyapısı kazandırmayı amaçlayan 11.sınıf kimya derslerinde eğitim dili Türkçe’dir. Ders planlarımız, UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde her zaman öğrencinin aktif rol almasını sağlayan, grup çalışmalarına yer verilen, farklılaştırılmış etkinliklerle kurgulanır. Ayrıca müfredat programı ile örtüşen laboratuvar çalışmaları ile öğrenilen bilgilerin uygulamaya geçirilmesi sağlanır.

11.sınıf müfredatı,

 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge  ünitelerinden oluşmaktadır.

Ulusal sınavlara hazırlık sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programı ile birlikte 9 ve 10. Sınıf kimya müfredatını kapsayan TYT dersleri de verilmektedir.

Öğrencilerin sınav sürecine hazırlıkları kapsamında geniş kapsamlı deneme ve kazanım odaklı bölüm sınavları uygulanır.

12.SINIF KİMYA

Kimya, hayatımızın her alanına damgasını vurduğu gibi geleceğin teknolojilerinin biçimlenmesinde de etkin rol oynar. Kimya dersleri “aktif öğrenme” ilkesine göre işlenmekte olup öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencinin işbirliği yapma, tartışma yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirmeye dayalıdır. Soru cevap, proje, laboratuvar, sınıf içi deneysel gösteri, gezi – gözlem, anlatım, problem çözme, drama (canlandırma) kimya eğitiminde kullanılan yöntemlerdir.

12.sınıf müfredatı,

 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler ünitelerinden oluşmaktadır.

Üniversite hazırlık sürecinde TYT ve AYT kapsamında 9, 10 ve 11. Sınıf müfredat konuları da anlatılmaktadır. Belli aralıklarla düzenli olarak deneme ve bölüm sınavları uygulanarak, her hafta etütler yapılarak, düzenli öğrenci takibi ile öğrencilerin düzenli ve metodik çalışmalarını sağlamak, alıştırma çözümünde ise kalıpların ezberlenmesi değil bilimsel düşüncenin gerekli olduğunu vurgulayarak onları hayata hazırlamak hedeflenmektedir.

BİYOLOJİ

Biyoloji canlı bilimi demektir. Canlıyı ilgilendiren her alan biyolojinin de kapsama alanında demektir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında ışık hızında gelişen bilimsel bilginin üretimi, bunların teknolojik gelişimlerde kullanımı biyoloji biliminde de birçok yeniliklerin oluşmasına neden olmuştur. Son dönemlerde yaşanan ve tüm dünyayı etkisine alan pandemik vakalar biyoloji bilimine olan gereksinimin önemini daha da arttırmıştır. Özellikle genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanında yaşanan yeni gelişmeler ile biyoloji, günlük hayatımızın bir parçası hâline gelmiş ve bu durum biyoloji eğitimine yönelik gereksinimleri de artırmıştır. ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesinde bu gereksinimler doğrultusunda günümüzün ihtiyaçlarını ve sorunlarını görebilecek, çözüm önerileri üretebilecek, biyoloji alanına katkı sağlayabilecek, biyoloji bilgisini günlük hayatında kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmek üzere kurgulanan biyoloji dersi öğretim programı uygulanmaktadır.

Okulumuzda biyoloji Dersi Öğretim Programı’nda, genelde bilimin, özelde biyolojinin insan hayatındaki rolüne yer verilmektedir. Bilim – teknoloji – toplum – çevre arasındaki etkileşimlerle ilgili olarak öğrencilerin bilgi, beceri, yeterlilik ve değerlerin geliştirilmesi vurgulanmaktadır. Biyolojinin yasa, teori, uygulama ve kavramları ışığında yenilik ve değişimler yapma, araştırma ve sorgulama, bilişim teknolojilerini kullanma, biyoloji ile günlük hayat arasında ilişki kurma, sosyal farkındalık oluşturma uygulamaları ile dinamik bir program uygulanmaktadır.

GENEL HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimizin,

 • Biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, prensip, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları,
 • Bilim tarihi süreci içerisinde biyoloji alanına katkı sağlayan bazı bilim insanlarını tanımaları,
 • Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılmaları ve bu tartışmaları değerlendirebilmeleri,
 • Biyoloji dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymaları,
 • İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilmeleri,
 • Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmaları ve benzer yenilikler yapmak için istekli olmaları,
 • Bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilmeleri,
 • Bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları,
 • Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olmaları amaçlanmaktadır.

9.SINIF BİYOLOJİ

Dersimizde, canlıların ortak özellikleri, canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerini içeren “yaşam bilimi biyoloji” ünitesi, hücre teorisi, hücresel yapılar ve görevleri, hücre zarından madde geçişini içeren “hücre” ünitesi, canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması, canlı âlemleri ve özelliklerini içeren “canlılar dünyası” ünitesinden oluşan bir içerik mevcuttur.

Yıl boyunca molekülden, inorganik ve inorganik maddeye, organik maddeden hücreye, hücrelerden oluşan canlıların çeşitliliği ve canlı alemlerine kadar canlılarla ilgili kısmen özele inilerek, çoğunlukla genel konular öğrenilir. Ders planlarımız, öğrencilerde kalıcı anlamayı etkin hale getirmek üzere UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde kurgulanmaktadır. Derslerimiz öğrencinin aktif olacağı, grup çalışmalarına yer verilerek, farklı öğrenme düzeylerine sahip her bir öğrenciye katkı sağlayacak farklılaştırılmış etkinliklerle kurgulanır. Öğrencilerimiz, hazırlık sınıfında proje hazırlama dersinde edindikleri bilgi ve beceriler doğrultusunda kendilerine verilen farklı konularda Disiplinler Arası Proje (DAP) çalışmalarıyla farklı disiplinlerde edindikleri bilgileri biyoloji dersinde edindikleri becerilerle bir araya getirerek ürünler ortaya koyarlar.  Derslerde öğrendikleri teorik bilgileri her konuya ait özenle hazırlanan deneylerle pratiğe dökerek anlama düzeylerini yükseltmeye gayret gösterirler. Teorikte ve pratikte öğrendiklerini anlama ve yorumlama, analiz ve sentez yapabilme becerilerine yönelik oluşturulan Başarı Değerlendirme Sınavları (BDS) ile ölçme değerlendirme yapılır.

Öğrencilerin gelişen dünyada başarılı olabilmeleri için disiplinlerarası düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirebilmek ve farklı bilim dallarından gelen bilgiyi entegre etmelerini sağlamak için DAS (Disiplinler Arası Sınav) sınavı uygulanır.

9. sınıf yıllık müfredatı;

 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ
  1.BÖLÜM: Biyoloji Ve Canlıların Ortak Özellikleri.
  2.BÖLÜM: Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
 2. ÜNİTE: HÜCRE
  1.BÖLÜM: Hücre
  2.BÖLÜM: Hücresel Yapılar Ve Görevleri
 3. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASI
  1.BÖLÜM: Canlıların Çeşitliliği Ve Sınıflandırılması
  2.BÖLÜM: Canlı Âlemleri Ve Özellikleri

10.SINIF BİYOLOJİ

10.sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının temelleri kalıtım ve yaşadığımız çevre konularıyla ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda öğrenciler programın geniş bir perspektif sunması sayesinde ileriye dönük kararlarını verirken bilinçli hareket edebileceklerdir. Bu bağlamda biyoloji programında yer alan kazanımlar, biyolojide yer alan temel teoriler ve kavramlar ışığında, öğrencinin günlük hayatı ile ilişkili konular ön plana çıkarılarak belirlenmiştir. Ders planlarımız, UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde her zaman öğrencinin aktif rol almasını sağlayan, grup çalışmalarına yer verilen, farklılaştırılmış etkinliklerle kurgulanır. Ayrıca yıl içinde verilen DAP (Disiplinler Arası Proje) ödevleri ile öğrencilerin bilimsel bir problemi farklı açılardan ele alarak anlama, inceleme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kullanılan dijital etkinlikler ile öğrencilerin biyoloji öğreniminde çağın gerekliliklerini takip etmesi amaçlanır. Bunun yanı sıra müfredat programı ile örtüşen laboratuvar çalışmaları ile de öğrenilen bilgilerin uygulamaya geçirilmesi sağlanmaktadır.

10.sınıf yıllık müfredatı,

 1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMELERİ
  1.BÖLÜM: Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  2.BÖLÜM: Mayoz ve Eşeyli Üreme
 2. ÜNİTE: KALITIMIN GENEL İLKELERİ
  1.BÖLÜM: Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
 3. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ ve GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
  1.BÖLÜM: Ekosistem Ekolojisi
  2.BÖLÜM: Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  3.BÖLÜM: Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

11.SINIF BİYOLOJİ

11.sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının temelleri insan fizyolojisi ile komünite ve popülasyon ekolojisi çerçevesinde somut ve öğrencileri motive edici güncel örnekler üzerine kurulmuştur. Bu sınıfta öğrenciler, 9 ve 10. sınıflarda edindiği temel kazanımlar üzerine, kavramlarda derinleşme, genelleme ve değişik yaklaşımlarda bulunabilme imkânı bulacaklardır. Bu bağlamda biyolojide yer alan temel teoriler ve kavramlar ışığında, öğrencinin günlük hayatı ile ilişkili konular ön plana çıkarılarak sosyal farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerde yaparak ve yaşayarak öğrenme kalıcı öğrenme sağladığından uygun kazanımlarda deney ve gözlemlere yer verilmektedir. Ders planlarımız, UbD (Tasarım Yoluyla Anlama) ve UDL (Öğrenmede Farklılaştırma) öğrenme tasarımlarına uygun şekilde her zaman öğrencinin aktif rol almasını sağlayan, grup çalışmalarına yer verilen, farklılaştırılmış etkinliklerle kurgulanır. Ayrıca müfredat programı ile örtüşen laboratuvar çalışmaları ile öğrenilen bilgilerin uygulamaya geçirilmesi sağlanmaktadır.

11.sınıf yıllık müfredatı,

 1. ÜNİTE: İNSAN FİZYOLOJİSİ
  1.BÖLÜM: Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
  2.BÖLÜM: Destek ve Hareket Sistemi
  3.BÖLÜM: Sindirim Sistemi
  4.BÖLÜM: Dolaşım Sistemleri
  5.BÖLÜM: Solunum Sistemi
  6.BÖLÜM: Üriner Sistem
  7.BÖLÜM: Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 2. ÜNİTE: KOMÜNİTE ve POPÜLASYON EKOLOJİSİ
  1.BÖLÜM: Komünite Ekolojisi
  2.BÖLÜM: Popülasyon Ekolojisi

Ulusal sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerimize 9 ve 10. sınıf biyoloji müfredatını kapsayan TYT dersleri verilerek 12. sınıfa gerekli alt yapı ile geçmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin sınav sürecine hazırlıkları kapsamında geniş kapsamlı deneme ve kazanım odaklı bölüm sınavları uygulanır ve öğrencilerin gelişimleri yakından takip edilir.

12.SINIF BİYOLOJİ

Öğrencilerimizin içinde yaşadığımız yüzyılın beraberinde getirdiği toplumsal, bilimsel, teknolojik, çevresel ve ekonomik değişim ve dönüşümlere ayak uydurabilmeleri için çeşitli becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu noktadan hareketle biyoloji dersi öğrencilerin alan ve alana ilişkin bilgi, beceri ve anlayışları toplumsal bağlamlara transfer etmesine ve öğrencilerin bilinçli karar verme becerilerini geliştirmesine zemin hazırlamaktadır.

12.sınıf biyoloji dersinin amacı, yurt içi ve yurt dışı yükseköğretiminde Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fen, Mühendislik, Eczacılık, Veterinerlik ya da Tıp alanlarında eğitim alacak öğrencilere gerekli biyoloji altyapısını kazandırmaktır.

Üniversite hazırlık kursu çerçevesinde 9, 10 ve 11.sınıf müfredatı konuları anlatılırken, zamanı iyi kullanma, pratik bilgiye sahip olmak için TYT-AYT kursları düzenlenmektedir. Bu bağlamda belirli aralıklarla deneme ve bölüm sınavları yapılmakta ve haftanın bir gününde etüt çalışması uygulanmaktadır. Aynı zamanda problem çözme yeteneğine sahip, yaratıcı, görerek, uygulayarak öğrenen, çok yönlü, sadece üniversite sınavına değil, üniversite hayatına hatta bununla paralel iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak alt yapıları ile lise hayatlarını tamamlamalarını sağlamaktayız.

12. sınıf yıllık müfredatı;

 1. ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE
  1.BÖLÜM: Nükleik Asitlerin Keşfi Ve Önemi
  2.BÖLÜM: Genetik Şifre Ve Protein Sentezi
 2. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
  1.BÖLÜM:Canlılık Ve Enerji
  2.BÖLÜM: Fotosentez
  3.BÖLÜM: Kemosentez
  4.BÖLÜM: Hücresel Solunum
 3. ÜNİTE: BİTKİ BİYOLOJİSİ
  1.BÖLÜM: Bitkilerin Yapısı
  2.BÖLÜM: Bitkilerde Madde Taşınması
  3.BÖLÜM: Bitkilerde Eşeyli Üreme
 4. ÜNİTE: CANLILAR VE ÇEVRE
  1.BÖLÜM: Canlılar Ve Çevre

FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Fen bilimlerinin kavranmasında, laboratuvar çalışmalarının çok önemli bir yeri vardır. Öğrencilerin deney yapmadan fen bilimlerini derinlemesine kavraması oldukça güçtür. Laboratuvar çalışmalarıyla öğrencilerin fen bilimleri derslerinin temel ilkelerini keyif alarak öğrenmesi ve formüllere temas etmesi amaçlanmaktadır.

İyi bir laboratuvar deneyimi;

 • Bilimsel yöntemi uygulayarak öğrenmeyi
 • Edinilen bilgileri sınama yeteneği edinmeyi
 • İlgili konu parçasına dair çok yönlü bakış açısına sahip olmayı
 • Ölçme araç-gereçlerini kullanmayı, ulaşılan verileri grafik ve tablolarla ifade edebilmeyi
 • Sonuçları yorumlayarak raporlama becerisi kazanmayı sağlayacaktır.

Laboratuvar çalışmalarında amaçlar:

 • Laboratuvarı ve deney araç-gereçlerini tanımak, yönergeler doğrultusunda deneyi gerçekleştirmek, verileri grafik ve tablolarla ifade ederek yorumlayıp raporlayabilmek
 • Adı ve amacı verilen deneyi gerçekleştirirken amaca uygun olarak gerekli hazırlığı yapmak, deney tasarımı oluşturabilmek, deneyi gerçekleştirmek ve sonuçları yorumlayıp raporlamak
 • Bir problem belirleyip, o probleme ilişkin varsayım oluşturarak; buna uygun araştırma, gözlem ve deney kurgusunu planlayıp, sonuçları farklı bir alana transfer edebilmek; ulaşılan sonucu sunma- savunma-makale (proje bakış açısı) ile ifade etme becerisi kazanmaktır.

Her yıl ağustos ayında fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri ve laboratuvar öğretmeni tarafından Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programları kapsamında, bilimsel süreç yaklaşımına uygun olarak 9-10-11 ve 12. sınıf seviyeleri için öğrenci deney föyleri hazırlanır. Bu deney föyleri eylül ayında ilk laboratuvar dersinde öğrencilere verilir ve öğrencilerden her laboratuvar dersinde deney föylerini yanlarında getirmeleri istenir.

Laboratuvar dersinde deney çalışmaları bireysel ya da grup çalışması şeklinde yürütülür. Her öğrenci grubu kendisine ait deney düzeneği ile çalışmasını yürütür. Laboratuvar öğretmeni yapılacak deney ile ilgili uyulması gereken kuralları açıklar ve öğrencilerin bu kurallara uyduğundan emin olur. Öğrenciler gözlemlerini, elde ettikleri verileri deney föylerine kaydederler. Gerekli durumlarda tablo oluşturur, grafik çizer, hesaplama yaparlar. Deneyin sonunda yer alan soruları cevaplandırarak deney raporlarını tamamlarlar. Öğrencilerin deney föyleri, öğretmenleri tarafından değerlendirmeye alınır. Her deney sonrasında föyde yer alan öz değerlendirme formu öğrenciler tarafından doldurulur.

Öğrenciler her dönem sonunda yıl içerisinde gerçekleştirdikleri deneylerden uygulamalı olarak sınava girerler.

IB FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ PROGRAMI

IB programında çok dilli program uygulanmakta olup eğitim dili Almanca ve İngilizcedir.

IB Diploma Programı Fizik, Kimya, Biyoloji dersi; akademik çalışma, uygulama ve araştırma becerileri kazanılması yetkinliklerinin bir araya gelmesinden oluşur. IB Grup 4 dersleri kapmasında olan Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri ileri düzey ve standart düzey olarak verilebilmektedir. IB programında değerlendirme iç ve dış değerlendirme olmak üzere ikiye ayrılır. İç değerlendirme her bir IB dersi için okuldaki IB öğretmeni tarafından yapılan değerlendirmedir. Dış değerlendirmeler ise IB sisteminin sunduğu sınavlardır. Aynı zamanda ders dışı zorunluluklardan biri olan Internal Assessment (IA) Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından verilen ve her öğrencinin sunması gereken, derslerle ile ilgili bir değerlendirme olup, öğrencinin araştırma, deney ve analiz yapmasını gerektiren bir belgedir. IB Extended Essay ise, öğrencinin ilgi alanına göre seçtiği bir konu üzerine yazdığı bitirme tezidir.

Kimya dersi, uygulama becerilerin geliştirilmesini, matematiksel becerilerin kullanılmasını ve ayrıca bilgi teknolojisi becerilerinin geliştirilmesini sağlar. Kimya öğrenerek öğrenciler bilim adamlarının nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını anlarlar.

Fizik dersi, Fizik bilimi evrendeki düzen, olaylar ve doğanın işleyişinin anlaşılmasına yardımcı olur. Fizikteki gelişmelerle birlikte gelişen teknolojiyi takip eden öğrenciler evreni daha iyi anlarlar.
Fizik Dersi Öğretim Programı hazırlanırken 9. ve 10.sınıflarda matematiksel işlem yoğunluğu asgari düzeyde tutularak günlük hayatla ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Öğrencilerin 9. Ve 10.sınıfta matematiksel işlemlerden çok çevresinde gördüğü olayları fizik kurallarına göre yorumlayarak fiziğin hayatımızdaki yerini fark etmeleri amaçlanmıştır.11. ve 12. Sınıflarda ise konular daha geniş kapsamlı ve üst düzeyde ele alınarak analitik düşünen fizik okuryazarı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Biyoloji dersi, IB Diploma Programı biyoloji öğrencileri, bilim adamlarının nasıl birbirleriyle çalıştığının ve iletişim kurduğunun farkında olarak bu dersleri almayı sürdürürler. Bilimsel yöntem formları çok çeşitli olabileceği için, IB Biyoloji öğrencileri okullarda yapılan deneysel çalışma sayesinde pratik bir yaklaşım da kazanmaktadır.

Öğrenciler,

 1. Bilimsel çalışmaları takip eder.
 2. Bilgi, yöntem ve prosedürleri kullanır.
 3. Analiz, değerlendirme ve sentez becerilerini geliştirir.
 4. Eleştirel farkındalık sahibi olur.
 5. Deney ve araştırma becerilerini geliştirir.
 6. İletişim becerilerini kullanır.
 7. Küresel bir vatandaş olarak eleştirel farkındalık sağlar.
 8. Teknolojinin olanaklarını ve sınırlamalarını takdir eder.
 9. Bilimsel disiplinler arasındaki ilişkiler ve diğer bilgi alanları üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur.

11 IB KİMYA-FİZİK-BİYOLOJİ

11 IB sınıfı kimya müfredatı:

 • Maddenin parçacıklı yapısı
 • Stokiyometrik ilişkiler (zorunlu)
 • Atomun Yapısı (zorunlu)
 • Periyodik tablo ve Periyodik Özellikler (zorunlu)
 • Kimyasal bağlar ve Yapıları (zorunlu)
 • Reaktivite (zorunlu)
 • Enerji / termokimya (zorunlu)
 • Kimyasal kinetik (zorunlu)

11 IB sınıfı fizik müfredatı:

 • Kinematik
 • Kuvvet ve Newton’un yasaları
 • İş, Güç; Enerji
 • Çizgisel Momentum
 • Termodinamik
 • Akım ve Devreler
 • Elektrik ve Manyetik Alanlar

11 IB sınıfı biyoloji müfredatı:

 • Hücre biyolojisi
 • Moleküler Biyoloji
 • Genetik

12 IB KİMYA-FİZİK-BİYOLOJİ

12 IB sınıfı kimya müfredatı:

 • Denge (zorunlu)
 • Asitler ve bazlar (zorunlu)
 • Redox süreçleri (zorunlu)
 • Organik Kimya (zorunlu)
 • Ölçümler ve veri işleme (zorunlu)
 • Malzemeler (seçmeli konu)
 • Biyokimya (seçmeli konu)
 • Enerji (seçmeli konu)
 • Tıbbi kimya (seçmeli konu)

12 IB sınıfı fizik müfredatı:

 • Dalga Hareketi
 • Basit Harmonik Hareket
 • Elektrik ve Manyetik Alanlar
 • Nükleer ve Kuantum Fiziği

12 IB sınıfı biyoloji müfredatı:

 • Ekoloji (zorunlu)
 • Evrim ve biyolojik çeşitlilik (zorunlu)
 • İnsan fizyolojisi (zorunlu)
 • Ekoloji ve doğanın korunması (seçmeli konu)
 • İnsan fizyolojisi (seçmeli konu)
 • Nörobiyoloji ve davranış bilimi (seçmeli konu)
 • Biyoteknoloji ve Biyoinformatik (seçmeli konu)