MENÜ

Sosyal Bilimler

ALKEV Özel Okullar Sosyal Bilimler Bölümü; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı bütünsellik içinde algılayan, karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin çok kültürlülük, Dünya vatandaşlığı, çevre, evrensel haklar, özgürlük, demokrasi konusunda duyarlı olmalarına özen gösterir. Sosyal Bilimler Bölümü Tarih, Coğrafya, Felsefe, derslerini içerir.

SOSYAL BİLİMLER DERSİ

 • 21. yy insanında olması gereken temel becerileri kazandıracak yaşama dönük dersler tasarlar.
 • 21. yy ile birlikte değerlerdeki değişimi göz önünde bulundurarak değerler eğitimi çalışmaları hazırlar.
 • Entelektüel birey olmanın temel becerilerini kazandıracak çalışmalar yapılır.
 • Sosyal Bilimler, ilerleyen ve hareket eden bir bilimdir. Bu yüzdendir ki yapılan her tasarı, yaşama dönüklük hedef alınarak tasarlar.
 • Sosyal Bilimler Bölümü; öğrencilerimize, bu alanda ve diğer disiplinlerde tartışma kültürünün niteliklerini öğretir.
 • Bölümümüzün içeriği olan Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu alanları; konusunda çağdaş, ilerici eğitim akımlarını takip ederek öğrencilerimizde Sosyal Bilimler alanında güçlü bir alt yapı oluşturulmasını sağlar.
 • Düşünme becerileri alanında kendini iyi ifade eden ve çok boyutlu düşünebilen bireyler yetiştirir.
 • Tarih alanında sadece geçmişi inceleyen bir bakış açısından sıyrılıp; geçmişi irdeleyen, bugünü anlayan ve geleceği keşfeden bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
 • Ülkemizi ve Dünyayı coğrafi özellikleriyle tanıyan ve keşif ruhuna sahip bireyler yetiştirir.
 • Soran, sorgulayan, neden sonuç ilişkisi kurabilen ve bunları yaparken bu bakış açısının felsefik temellerini oluşturan eğitim faaliyetleri yürütür.
 • Hoşgörü ve barışın önemini kavramış, demokrasi ve insan hakları gibi konulara duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

 

TARİH

Dünya ve Türk tarihi ile ilgili siyasi, sosyal ve kültürel bilgilerin yer aldığı bir derstir. Geçmiş dönemlerdeki insanların yaşayışlarını, birbirileriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarını, savaşlarını ve barışlarını yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içinde inceleyen elde ettiği bilgileri belgelere (kaynaklara) dayandırarak objektif bir şekilde açıklayan sosyal bir bilimdir.

Genel Hedeflerimiz:

Öğrencilerimiz;

 • Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavrayarak laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olurlar,
 • Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazanırlar,
 • Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alırlar.
 • Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması gerekliliğini kavrarlar.
 • Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavrarlar.
 • Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavrarlar,
 • Öğrencileri kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını giderirler.
 • Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ederek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazanırlar.

 

COĞRAFYA

Coğrafya, tarih boyu insanın yaşam deneyimine, doğayla giriştiği mücadeleye, yaşanılan mekânın nasıl şekillendiğine odaklıdır. İnsanın doğayla kurduğu bağın adıdır. Coğrafya, yaşamın kendisidir. Coğrafya, bir bilinç düzeyidir. Yaşanılan mekâna sahip çıkma bilinci coğrafyanın kazandırmak istediği en önemli değerdir. Aslında coğrafya, tarih boyu yaşanılan ve biriktirilen değerlerin harman yeridir.

Okulumuzda coğrafya derslerinde öğrencilerimize, “Düşün, Araştır, Sorgula” sloganı ile düşünsel becerilerini harekete geçirerek konuların anlaşılır, açık ve duru bir dille ama zengin bir bilimsel içerikle verilmesi amaçlanmaktadır.

Genel Hedeflerimiz

Öğrencilerimiz;

 • İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerisi kazanırlar,
 • Doğal ve beşeri sistemlerin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olurlar,
 • Yakın çevreden başlayarak ülkemizin ve dünyanın mekânsal değerlerine sahip çıkma bilincini geliştirirler,
 • Doğal ve beşeri kaynak kullanımında “tasarruf bilincini” geliştirirler,
 • Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konumunu kavrayarak, sahip olduğu potansiyelin bilincine varmalarını sağlarlar,
 • Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini benimserler.

 

FELSEFE

Okulumuzda Felsefe derslerinde öğrencilerimizin; yaşamının değerlerini ve amaçlarını sorgulayan, varlığı bütün olarak ele alan ve eleştirel bakış açısı kazanmış bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Bu sebeple Felsefe dersi; bilinçli okuma, sorgulama, eleştirme ve bütünleştirme; evrensel değerler ve düşünce sistemlerini analiz ve sentez yapabilme becerisini, seçilen metinler üzerinde okuma ve tartışma yapılarak öğretilir. Geçmişle ilgili ve güncel problemlere tarihi bir perspektiften bakabilme yetisi kazandırır.

Genel Hedeflerimiz:

Öğrencilerimiz;

 • Dünyaya sadece keyif almak ya da nefes alıp vermek için değil, kendine ve başkalarına karşı sorumluklarını yerine getirme bilincinde olur,
 • Merak eder ve soru sorar, sorulara sistemli bir açıklama getirir,
 • Felsefenin diğer alanlarla ilişkisini kavrar ve yorumlar,
 • Felsefenin işlevini hayatının her alanında kullanıp, eleştirel gücünü yine hayatının her alanında sistemli bir biçimde kullanmayı alışkanlık haline getirir,
 • Hayatının her döneminde yaptığı şeyleri neden yaptığını sorar ve bunlarının nedenini mantıklı sebeplere dayandırarak aklının ilkelerine sığdırır,
 • Filozofların yazılı kaynaklarından, ders kitaplarından ve felsefe adına yapılan etkinliklerden hareketle kendini tanımayı başarır,
 • Yaşam boyu öğrenen bireyler olur.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Dinin kültür, dil, sanat, örf ve âdetler üzerindeki etkisinin farkında olan, dinini ve bundan kaynaklanan ahlak anlayışı ile örf ve âdetleri bilen, kendi dininden başka diğer dinleri tanıyan ve başka dinlerden olanlara karşı anlayışlı davranışlarda bulunan insanlar olmasını arzuluyoruz.

Genel Hedeflerimiz:

Öğrencimizin;

 • Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen,
 • Beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen;
 • Üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bir birey olarak yetiştirmektir.
Kayıt Başvuru Formu için tıklayın 2019 Lise Ön Kayıt Başvuru bilgileri için tıklayın