MENÜ

Sosyal Bilimler

ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi Sosyal Bilimler Bölümü; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı bütünsellik içinde algılayan, karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin çok kültürlülük, Dünya vatandaşlığı, çevre, evrensel haklar, özgürlük, demokrasi konusunda duyarlı olmalarına özen gösterir.

Sosyal Bilimler Bölümü; Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji,  Mantık, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

TARİH

Dünya ve Türk tarihi ile ilgili siyasi, sosyal ve kültürel bilgilerin yer aldığı bir derstir. Geçmiş dönemlerdeki insanların yaşayışlarını, birbirileriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarını, savaşlarını ve barışlarını yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içinde inceleyen elde ettiği bilgileri belgelere (kaynaklara) dayandırarak objektif bir şekilde açıklayan sosyal bir bilimdir.

Genel Hedeflerimiz:

Öğrencilerimiz;

 • Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavrayarak laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olurlar,
 • Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazanırlar,
 • Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alırlar.
 • Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması gerekliliğini kavrarlar.
 • Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavrarlar.
 • Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavrarlar,
 • Öğrencileri kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını giderirler.
 • Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ederek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazanırlar.

9.Sınıfta Tarih

9.sınıfta Öğrencilerimize tarih bilgisi ve bilinci kazandırmak. Milli ve evrensel kültüre sahip, insan haklarına ve kültürel değerlere saygılı gençler yetiştirmek. Öğrencilerimizin yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini sağlamak.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Günümüz uygarlığının, insanlığın ortak mirası olduğunu, yaşadığı toprakların, -Anadolu’nun- geçmişten günümüze kültürünün kavratılarak, milli değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda farklı kültürlere saygılı bireyler yetiştirmek.

Yıllık Program:

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

10.Sınıfta Tarih

Tarih dersi öğrencilerimizin geçmişteki sosyal, ekonomik ve siyasi olayların neden ve sonuçlarını günümüzle karşılaştırarak, analiz edebilme, sorgulama ve değerlendirme becerisi kazanmalarını hedefler.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
10.sınıf Tarih derslerinde, kuruluşundan 16. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan incelenmektedir. Dersler işlenirken dünyada yaşanan gelişmeler konularla karşılaştırmalı ve eş zamanlı olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin geçmiş ve günümüz olayları ile bağlantı kurabilmeleri amaçlanmıştır.

Yıllık Program:

 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
 • Sultan ve Osmanlı Merkez teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

11.Sınıfta Tarih

Osmanlı Devleti’nin, kurulduğu coğrafyada hukuk düzenini tesis etmelerini, toplumsal yaşamda sınıf farklılıklarına yer vermediklerini, kendi kültürlerine sahip çıkarken farklı kültürlere saygılı olduklarını, eğitim-sanat alanlarında evrensel değerlerle ulaştıklarını öğrencilere göstererek uluslarına olan güvenlerini artırmak. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı Devleti’nin izlediği siyasetin karşılaştırılmalı olarak verilmesi hedeflenmektedir.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Öğrencilere tarih bilgisi ve tarih bilinci kazandırmak, bu bilinçle kendi uygarlık değerlerine sahip çıkarken, bugünkü uygarlığımızın uzun bir geçmişin eseri olduğunu kavratarak evrensel değerlerle de donanmış olarak, insan haklarına ve kültürel değerlere saygılı gençler yetiştirmek.

Yıllık Program:

 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası ilişkilerde denge stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • XIX ve XX yüzyılda değişen Gündelik hayat

12.Sınıfta T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarını kavramış, evrensel insan hakları ilkeleri çerçevesinde vatan sevgisi bilincine sahip, milli tarih ve kültürümüz konusunda bilinçli ve duyarlı, aynı zamanda dünyadaki farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilen, entelektüel ve sosyal becerilere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Öğrencilerimizin, 21.yüzyılın gelişen ve değişen gereksinimlerine yanıt verebilecek ve geleceğe yönelik sağlam öngörülerde bulunabilecek beceriler geliştirmelerini sağlamak.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma, eleştirel düşünme, değişim ve sürekliliği algılama, iletişim kurma, yaratıcı düşünce ve sosyal katılım davranışını kazandırmak.

 Yıllık Program:

 • 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Öğrencilerimizin milli tarih ve kültürümüz konusunda bilinçli ve duyarlı, aynı zamanda dünyadaki farklı kültürlerle etkileşim de bulunabilen, entelektüel ve sosyal becerilere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.
Öğrencilerimizin, 21.yüzyılın gelişen ve değişen gereksinimlerine yanıt verebilecek ve geleceğe yönelik sağlam öngörülerde bulunabilecek beceriler geliştirmelerini sağlamak.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Kronolojik düşünme, tarihsel kavrama, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma, eleştirel düşünme, değişim ve sürekliliği algılama, iletişim kurma, yaratıcı düşünce ve sosyal katılım davranışını kazandırmak.

Yıllık Program:

 • İki Küresel Savaş Arasında Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya

COĞRAFYA

Coğrafya, tarih boyu insanın yaşam deneyimine, doğayla giriştiği mücadeleye, yaşanılan mekânın nasıl şekillendiğine odaklıdır. İnsanın doğayla kurduğu bağın adıdır. Coğrafya, yaşamın kendisidir. Coğrafya, bir bilinç düzeyidir. Yaşanılan mekâna sahip çıkma bilinci coğrafyanın kazandırmak istediği en önemli değerdir. Aslında coğrafya, tarih boyu yaşanılan ve biriktirilen değerlerin harman yeridir.

Okulumuzda coğrafya derslerinde öğrencilerimize, “Düşün, Araştır, Sorgula” sloganı ile düşünsel becerilerini harekete geçirerek konuların anlaşılır, açık ve duru bir dille ama zengin bir bilimsel içerikle verilmesi amaçlanmaktadır.

Genel Hedeflerimiz

Öğrencilerimiz;

 • İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerisi kazanırlar,
 • Doğal ve beşeri sistemlerin nasıl işlediği hakkında bilgi sahibi olurlar,
 • Yakın çevreden başlayarak ülkemizin ve dünyanın mekânsal değerlerine sahip çıkma bilincini geliştirirler,
 • Doğal ve beşeri kaynak kullanımında “tasarruf bilincini” geliştirirler,
 • Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konumunu kavrayarak, sahip olduğu potansiyelin bilincine varmalarını sağlarlar,
 • Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini benimserler.

9. Sınıfta Coğrafya

Doğal ve Beşeri unsurların ülkemiz ve dünya ölçeğinde incelenmesini, Çevre ve toplum ilişkisinin analizini, Coğrafya ile ilgili, ilk temel bilgilerin öğrencilerimize kazandırılmasını hedefler. İnsan haklarına ve kültürel değerlere saygılı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gençler yetiştirmek.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Konulara bütünsel bir bakış açısı kazandırarak, öğrencilerimizde çok boyutlu düşünebilme becerisini sağlamak. Coğrafi olay ve olguların yaşanılan bölge, ülke ve dünya ölçeğinde algılanmasını sağlamak.

Yıllık Program:

 • İnsan ve Doğa
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Yer ve Zaman
 • Harita Okuryazarlığı
 • Atmosfer ve İklim
 • Yerleşmeler
 • Bölgeler
 • Doğal Çevre ve İnsan

10. Sınıfta Coğrafya

Öğrencilerimizin Yaşadığı alandan başlayarak dünyayı içine alan sistemde, bulunduğu konumla ilgili coğrafi bilincin gelişmesini sağlamak. İnsan haklarına ve kültürel değerlere saygılı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gençler yetiştirmek.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Öğrencilerimize, Türkiye ve Dünyada bulunan doğal kaynakların önemi ve özelliklerini kavratmak, insanların bu kaynaklar üzerindeki etkilerini inceleyerek bu kaynakların korunmasına yönelik duyarlılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak ve karşılaşılan sorunların çözümünde analiz, sentez, yorum yeteneklerini kullanma becerilerini geliştirmek hedeflenmiştir.

Yıllık Program:

 • Dünya’nın Yapısı ve Oluşum Süreci
 • Su kaynakları
 • Topraklar
 • Bitkiler
 • Nüfus
 • Türkiye’de Nüfus
 • Göç
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Afetler

11. Sınıfta Coğrafya

Öğrencilerin yaşadıkları çevreye ve dünyaya duyarlılıklarını artırmak – Nüfus ve gelişmişlik arasındaki ilişkiyi anlamak-farklı ekonomik faaliyetlerin ülke kalkınmasındaki önemini vurgulamak – Ülkemizin ekonomik yapısını tanırken bir yandan da diğer ülkelerle karşılaştırmak – Doğal kaynakların çevresel ve küresel etkilerini vurgulamak. Milli ve evrensel değerlere  sahip, insan haklarına ve kültürel değerlere saygılı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gençler yetiştirmek.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Öğrencilerin coğrafya derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamak, insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını açıklamak.

Yıllık Program:

 • Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişleri
 • Nüfus Politikaları
 • Yerleşmelerin Özellikleri
 • Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
 • Türkiye’de Ekonomi
 • Kültür Bölgeleri
 • Küreselleşen Dünya
 • Çevre Sorunları

12. Sınıfta Coğrafya

Doğal ve beşeri olaylar ile bu olayların insanlar üzerindeki etkilerini, dünyada ve Türkiye’de yerel, bölgesel ve küresel çapta kavratılmasını sağlamak. Milli ve evrensel değerlere  sahip, insan haklarına ve kültürel değerlere saygılı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gençler yetiştirmek.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Öğrencilerimizin, bugünün dünyasını doğal ekonomik ve sosyal açıdan anlamalarını, disiplinler arası bağlantı kurarak, karşılaştığı sorunlarda çözüm üretebilme becerilerini kazandırmayı hedefler.

Yıllık Program:

 • Ekstrem Doğa Olayları
 • Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi
 • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 • Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
 • Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
 • Küresel Ticaret
 • Türkiye Turizmi
 • Jeopolitik Konum
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

FELSEFE

Okulumuzda Felsefe derslerinde öğrencilerimizin; yaşamının değerlerini ve amaçlarını sorgulayan, varlığı bütün olarak ele alan ve eleştirel bakış açısı kazanmış bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Bu sebeple Felsefe dersi; bilinçli okuma, sorgulama, eleştirme ve bütünleştirme; evrensel değerler ve düşünce sistemlerini analiz ve sentez yapabilme becerisini, seçilen metinler üzerinde okuma ve tartışma yapılarak öğretilir. Geçmişle ilgili ve güncel problemlere tarihi bir perspektiften bakabilme yetisi kazandırır.

Genel Hedeflerimiz:

Öğrencilerimiz;

 • Dünyaya sadece keyif almak ya da nefes alıp vermek için değil, kendine ve başkalarına karşı sorumluklarını yerine getirme bilincinde olur,
 • Merak eder ve soru sorar, sorulara sistemli bir açıklama getirir,
 • Felsefenin diğer alanlarla ilişkisini kavrar ve yorumlar,
 • Felsefenin işlevini hayatının her alanında kullanıp, eleştirel gücünü yine hayatının her alanında sistemli bir biçimde kullanmayı alışkanlık haline getirir,
 • Hayatının her döneminde yaptığı şeyleri neden yaptığını sorar ve bunlarının nedenini mantıklı sebeplere dayandırarak aklının ilkelerine sığdırır,
 • Filozofların yazılı kaynaklarından, ders kitaplarından ve felsefe adına yapılan etkinliklerden hareketle kendini tanımayı başarır,
 • Yaşam boyu öğrenen bireyler olur.

10. Sınıfta Felsefe

Felsefe insanın, varlığın, evrenin, hayatın neliği ve anlamı, değerler sorunu, bilginin güvenilirliği, egemenliğin kaynağı, sanatın amacı ve değeri gibi konulardaki temel sorular hakkında sorgulayıcı eleştirel, yaratıcı ve bütüncül düşünmeyi içerir. Sorgulama yapabilen, farklı fikirlere saygı duyan, tartışma kültürü edinen, özgün, bağımsız, eleştirel ve mantıklı düşünme ile yorumlama yeteneğine sahip, insan düşüncesindeki değişim ve gelişimin farkında olan bireyler yetiştirilmesinde ve bu nitelikleri taşıyan bireylerden meydana gelen bir toplum oluşturulmasında felsefe eğitimi ve öğretiminin önemli bir yeri vardır.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Felsefe dersi öğretim programı ile öğrencilerin; insan, bilgi ve yaşanılan dünya ile ilgili sorular sormalarını, sorulara ilişkin düşünme ve akıl yürütmeye dayalı cevaplar arayarak oluşturdukları düşüncelerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade edip, tutarlı, temellendirilmiş ve güncel hayatla ilişkilendirilmiş bir şekilde düşünmelerini sağlamak ve felsefenin temel alanları ile soruları hakkında edinilecek bilgilerden hareketle, düşünce tarihi örnekleri üzerinden felsefi düşünceye, tarihsel ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflemektedir.

Yıllık Program:

 • Felsefeyi Tanıma
 • Felsefe İle Düşünme
 • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
 • Felsefi Okuma Ve Yazma

12. Sınıfta Felsefe

Felsefe insanın, varlığın, evrenin, hayatın neliği ve anlamı, değerler sorunu, bilginin güvenilirliği, egemenliğin kaynağı, sanatın amacı ve değeri gibi konulardaki temel sorular hakkında sorgulayıcı eleştirel, yaratıcı ve bütüncül düşünmeyi içerir. Sorgulama yapabilen, farklı fikirlere saygı duyan, tartışma kültürü edinen, özgün, bağımsız, eleştirel ve mantıklı düşünme ile yorumlama yeteneğine sahip, insan düşüncesindeki değişim ve gelişimin farkında olan bireyler yetiştirilmesinde ve bu nitelikleri taşıyan bireylerden meydana gelen bir toplum oluşturulmasında felsefe eğitimi ve öğretiminin önemli bir yeri vardır.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Yıllık program ve dersin özel ve genel amaçları doğrultusundaki çalışmalarla, 10. sınıfta kazandıkları bilgileri felsefe tarihi verileri ile bağdaştırmaları, yaşama bakışlarında farklılık ve farkındalıklarını arttırmak, sorgulayarak okuma ve yazma becerilerini pekiştirmek hedeflenmiştir.

Yıllık Program:

 • Felsefeye Giriş
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Estetik
 • Din Felsefesi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Dinin kültür, dil, sanat, örf ve âdetler üzerindeki etkisinin farkında olan, dinini ve bundan kaynaklanan ahlak anlayışı ile örf ve âdetleri bilen, kendi dininden başka diğer dinleri tanıyan ve başka dinlerden olanlara karşı anlayışlı davranışlarda bulunan insanlar olmasını arzuluyoruz.

Genel Hedeflerimiz:

Öğrencimizin;

 • Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen,
 • Beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen;
 • Üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bir birey olarak yetiştirmektir.

9. Sınıfta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğini bağlı, laiklik ilkesi ışığında Türk milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen yurttaşlar yetiştirmektir. Bu anlamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde akılcı, çağdaş, hurafelerden arınmış bir İslam anlayışı amaçlanır. Ahlaki değerlerin güçlendirilmesi, laiklik ilkesinin dinsizlik olmadığı ve farklılıkların bir arada beraber yaşama gereği vurgulanır.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen; üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir.

Yıllık Program:

 • Bilgi ve İnanç
 • Din ve İslam
 • İslam ve İbadet
 • Gençlik ve Değerler
 • Gönül Coğrafyamız

10. Sınıfta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğini bağlı, laiklik ilkesi ışığında Türk  milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen yurttaşlar yetiştirmektir. Bu anlamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde akılcı, çağdaş, hurafelerden arınmış bir İslam anlayışı amaçlanır. Ahlaki değerlerin güçlendirilmesi, laiklik ilkesinin dinsizlik olmadığı ve farklılıkların bir arada beraber yaşama gereği vurgulanır.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Allah ve diğer inanç esaslarını felsefi ve bilimsel olarak vermek. Bütün inançlarda insanın kutsallığına vurgu yapmak. Toplum için ahlaki değerlerin önemini kavratmak. Din ve laiklik konusunda Atatürk’ün uygulamalarına yer vermek. Hak ve özgürlüklerin vazgeçilmezliğini ve dinlerin insan haklarını nasıl yücelttiğini kavratmak. İslam coğrafyasındaki dini algılamadaki farklar belirtmek.

Yıllık Program:

 • Allah İnsan İlişkisi
 • Hz. Muhammet (S.V.S) ve Gençlik
 • Din ve Hayat
 • Ahlaki Tutum ve Davranışlar
 • İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar

11. Sınıfta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğini bağlı, laiklik ilkesi ışığında Türk  milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen yurttaşlar yetiştirmektir. Bu anlamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde akılcı, çağdaş, hurafelerden arınmış bir İslam anlayışı amaçlanır. Ahlaki değerlerin güçlendirilmesi, laiklik ilkesinin dinsizlik olmadığı ve farklılıkların bir arada beraber yaşama gereği vurgulanır.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Kuran-ı Kerimdeki temel inanç esaslarını felsefi boyutta kavratmak, ibadetlerle ilgili temel ilkeleri anlatmak, Hz. Muhammed’i örnek almanın nasıl olması gerektiği konusunda bilgi vermek, dinin bir fakat din anlayışlarının değişken olabileceğini algılamak. İslam dışındaki vahye dayalı dinlerin inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini öğretmek.

Yıllık Program:

 • Dünya ve Ahiret
 • Kur’an’a Göre Hz. Muhammet
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
 • İnançla İlgili Meseleler
 • Yahudilik ve Hıristiyanlık

12. Sınıfta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğini bağlı, laiklik ilkesi ışığında Türk  milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen yurttaşlar yetiştirmektir. Bu anlamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde akılcı, çağdaş, hurafelerden arınmış bir İslam anlayışı amaçlanır. Ahlaki değerlerin güçlendirilmesi, laiklik ilkesinin dinsizlik olmadığı ve farklılıkların bir arada beraber yaşama gereği vurgulanır.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:
Bilimin bugün geldiği noktanın insanlığın ortak mirası olduğu. Günümüzde etkin olan Mevlevilik, alevilik ve diğer tasavvuf ekolleri hakkında bilgi vermek. Atatürk’ün akılcı ve çağdaş din anlayışını anlatmak. Yaşayan dünya dinleri hakkında bilgi vermek.

Yıllık Program:

 • İslam ve Bilim
 • Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Hint ve Çin Dinleri

IB- 20. YÜZYILDA TÜRKİYE

20. yüzyılda Türkiye, Türk millî eğitim müfredatının tarih, coğrafya ve sosyoloji derslerine yönelik gereklilikleri temelinde, uluslararası bir bakış açısını benimseyen çok disiplinli bir okul temelli müfredattır.

Müfredatın amacı, IB Diploma Programı kapsamındaki Türk okulları için ulusal olarak zorunlu gereklilikleri kapsama dahil etmektir.

Genel Hedeflerimiz:

Dünya’da ve Türkiye’de geçmişten bugüne kadar gerçekleşmiş olan tarihsel, sosyolojik ve coğrafi gelişmelere disiplinler arası iş birliği ile yaklaşarak öğrencilerin bilinçlenmesi, duyarlılık kazanması, kavramları ve teknikleri uygulamalarını sağlayarak sosyal araştırmaya uygun dil kullanabilmelerini, konuları ilişkilendirerek sağlam kanıtlara dayalı savları ve yorumları sunma becerilerini kazandırabilmeyi amaçlıyoruz.

Yıllık Program:

 • yüzyıl doğarken Türkiye
 • Türkiye Cumhuriyeti: Değişim ve dönüşüm (1923-1945)
 • İki Dünya Savaşı arasındaki küresel değişimler ve Türkiye’ye etkileri (1918-1939)
 • Dünya Savaşı ve Türkiye (1939-1945)
 • Yeniden yapılanma, demokrasi, bölgedeki ve Türkiye’deki gelişmeler (1945-1991)
 • Küreselleşen dünya ve Türkiye’nin dünya ve Avrupa ile diyalogları (1991-2000)