MENÜ

Sosyal Bilgiler

ALKEV Özel Ortaokulu Sosyal Bilimler Bölümü; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı bütünsellik içinde algılayan, karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin çok kültürlülük, Dünya vatandaşlığı, çevre, evrensel haklar, özgürlük, demokrasi konusunda duyarlı olmalarına özen gösterir.

Sosyal Bilimler Bölümü; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, yalnızca Türkiye’nin yakın tarihini ele alan bir ders niteliğinde olmayıp aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği Türk Devrimi’nin düşünsel temellerini genç kuşaklara aktarabilmeyi amaçlayan bir içeriğe sahiptir.

Genel Hedeflerimiz:

 • Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmayı kazanırlar.
 • Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilir.
 • İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçlerini ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenlemeleri gerektiğini kazanır.
 • Millî, manevi değerleri ile evrensel değerleri benimseyerek erdemli insan olmanın önemini ve yollarını bilir.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:

8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden başlar, I. Dünya Savaşı sebep ve sonuçları, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık, cepheler ve barış dönemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi, Atatürk ilke ve İnkılapları, Atatürk dönemi dış politika ve II. Dünya Savaşı sebep ve sonuçları gibi kavram bilgisinin önemli olduğu, yoğun kazanımların yer aldığı yakın geçmiş tarih bilgisinden oluşturmayı hedefler.

Yıllık Program:

 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
 • Ya İstiklal Ya Ölüm
 • Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler; insanları ve çevreleriyle etkileşimini zaman ve yer boyutunda inceleyen derstir. Sosyal bilgiler dersi öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp onların sosyal yanını geliştiren bir ders olmasının yanında tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularını da içerir. Sosyal Bilgiler, bütün çeşitlilikleriyle yeryüzüne bağlı olayları tanıtan, bunların oluş sebeplerini açıklayan, vatandaşlık hak ve ödevlerinin, sorumluluklarının neler olduğunu belirten, kısaca insan ve onun sosyal ve fiziki çevresiyle geçmişte, günümüzde ve gelecekteki etkileşimini ortaya koyan bilgilerdir.

Genel Hedeflerimiz:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak.
 • Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmalarını ağlamak.
 • Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilmeleri sağlamak.
 • Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri sağlamak.
 • Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmelerini sağlamak.
 • Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde doğal kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmalarını sağlamak.
 • Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak eleştirel düşünme becerisine sahip olmalarını sağlamak.
 • Ekonominin temel kavramlarını anlayarak kalkınmada ve uluslararası ekonomik ilişkilerde millî ekonominin yerini kavramalarını sağlamak.
 • Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri, değişim ve sürekliliği algılamaları sağlamak.
 • Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösteren bireyler yetiştirmek.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler:
5. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimizin yaşam boyu ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmelerini amaçlar. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal ve akademik açıdan yetkinlikler kazanmalarını sağlar.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:

Öğrencilerimizin öğrenme-öğretme sürecinde söz sahibi olduğu, kendini ifade edebildiği ve deneyimlerini paylaşabildiği bir sınıf ortamı oluşturulur. Sınıfta, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde tutularak farklılaştırılmış öğrenme teknikleri uygulanır.

Öğrencilerin ilgilerini çekecek videolar, görseller, oyunlar kullanarak öğrenme kalıcı hale getirilmeye çalışılır.

Yıllık Program:

 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 • Etkin Vatandaşlık
 • Küresel Bağlantılar

6.Sınıf Sosyal Bilgiler:
6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimizin merak etmeyi ve sorgulamayı ilke edinerek “kalıcı öğrenmeyi” hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda; Teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, Tarihsel bilgiyi analiz edebilen, Ön yargıları tespit edebilen ve yenebilen, empati kurabilen bireylerin yetişmesini hedeflemekteyiz.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:

Öğrencilerimizin öğrenme-öğretme sürecinde söz sahibi olduğu, kendini ifade edebildiği ve deneyimlerini paylaşabildiği bir sınıf ortamı oluşturulur. Sınıfta, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde tutularak farklılaştırılmış öğrenme teknikleri uygulanır.

Öğrencilerin ilgilerini çekecek videolar, görseller, oyunlar kullanarak öğrenme kalıcı hale getirilmeye çalışılır.

Yıllık Program:

 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 • Etkin Vatandaşlık
 • Küresel Bağlantılar

7.Sınıf Sosyal Bilgiler:
7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimizin problem çözme, karar verme, eleştirel düşünme, empati kurma, analitik düşünme, girişimcilik, sosyal katılım, mekânı algılama, kanıt kullanma, çevre okuryazarlığı, iş birliği, karar verme gibi bir çok beceriyi kazanmaları hedeflenmiştir.

Öğrenme-Öğretme Hedefleri:

Öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları, Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Yıllık Program:

 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 • Etkin Vatandaşlık
 • Küresel Bağlantılar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde (4-8. sınıflar); Öğrencilerimizin bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilim, akıl ve felsefenin ışığında bir teoloji anlayışına sahip, farklı bakabilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti temel değerlerine sahip çıkan, özgür, adaletli, toplumsal ve evrensel değerlere sahip,  çevresine ve doğaya duyarlı, renk, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeyen bireyler yetişmesini arzulamaktayız.

Genel Hedeflerimiz:

Öğrencimizin;

 • Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen,
 • Beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen;
 • Üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bir birey olarak yetiştirmektir.