MENÜ

Sosyal Bilgiler

Soran, sorgulayan; neden-sonuç ilişkisi kurabilen olayların çok boyutluluğunu görebilen, öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanılabilen; fikir üretebilen, milli ve ahlaki değerleri yüksek, ilerici, çağdaş ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmek, temel varlık sebebimizdir.

Sosyal Bilgiler dersi olarak temel amacımız Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda kendi kültürüne bağlı, diğer kültürlere saygılı, farklılıkları zenginlik olarak gören, günlük gelişmeleri ve değişimleri izleyen, çözüm yollar arayan, sorgulayan, üretken, sosyal duyarlılığı ve çevre bilinci gelişmiş, çağdaş, evrensel boyutta düşünebilen, Cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş, demokrasiyi yaşam biçimi olarak gören bireyler yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler dersi öğrenciyi hayata hazırlayan, derste öğrendiği bilgileri günlük yaşamında kullanabilme fırsatı veren bir derstir. Bu nedenle dersimizin içeriğindeki temel kavramlar, birey ve toplum ilişkisi, içinde yaşadığımız dünya ve tarihsel gelişimi, coğrafi bilgiler ve tarihi olaylar yer almaktadır.

Derslerimizde her öğrenci farklı öğrenir ilkesinden yola çıkarak farklı öğretim metotlarına yer verilerek görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme teknikleriyle, eğitim teknolojileri aktif olarak kullanılır, haritalar, eğitsel oyunlar, ve bölüm olarak planlanan gezilerle dersler hem eğlenceli hale getirilirken hem de öğrenme ortamları zenginleştirilir.